Počasí

Neděle Polojasno 25/17 °C
Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 23.10.2003

Zápis z jednání zastupitelstva obce 23.10.2003

 

Přítomni: 

Jaromír Čáp, Josef Gajsůšek, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Jaroslav  Slováček,  Marie Nedbalová, ing. Vojtěch Pekař,  Josef Vlk, Dana Kadlčková, Josef Gajdůšek
 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil
v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.
Předsedající přečetl program jednání a požádal přítomné o jeho doplnění. Nikdo z přítomných doplnění programu nenavrhl.
Hlasování o přijetí programu jednání:   PRO  8,   NEHLASOVAL  1

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Jaroslava Slováčka a Danu Kadlčkovou.
Hlasování:  PRO  8,   NEHLASOVAL  1 

Předsedající navrhl do návrhové komise  ing. Vojtěcha Pekaře a Jarmilu Mikulčíkovou.
Hlasování:  PRO  8,  NEHLASOVAL  1

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.
Hlasování:  PRO  8,  NEHLASOVAL  1

Kontrola plnění usnesení
Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 28.8.2003 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.
Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  8,  NEHLASOVAL  1

Zpráva o plnění úkolů za 3. čtvrtletí  2003
Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp: úkoly jsou plněny dle schváleného plánu práce na rok 2003.
Hlasování o přijetí zprávy:  PRO  9

Zpráva o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2003
Zprávu o plnění rozpočtu přednesla předsedkyně finanční komise p. Mikulčíková – zpráva je součástí zápisu. V příjmové i výdajové části je rozpočet průběžně plněn.
Hlasování o přijetí zprávy o plnění rozpočtu:  PRO  9

Zpráva o plnění investičních a neinvestičních akcí dle rozpočtu
Zprávu přednesl starosta obce:
Dosud byly plněna velká akce – oprava a nátěr fasády na budově MŠ – z důvodu značného navýšení ceny této opravy bylo upuštěno v letošním roce od provedení opravy na budově OÚ a finanční prostředky byly přesunuty do MŠ.
Z neinvestičních akcí: opravy veřejného osvětlení, rozhlasu, zavedena elektřina do márnice na hřbitově.
Odkoupení pozemku na parkoviště u kaple je ve vyřizování u právníka, k vybudování samotnému dojde v roce 2004 po majetkoprávním dořešení.  
Hlasování o přijetí zprávy o průběhu inv. a neinvestičních akcí : PRO  9


Příprava investičních a neinvestičních akcí na rok 2004 - dotace
Zprávu přednesla starosta obce J. Čáp.
Byly podány žádosti o dotace na tyto akce:
Oprava budovy obecního úřadu – 800.000,-- z programu RADNICE.
Vybudování parkoviště u kaple v Pašovicích – 600.000,--.
Vybudování kulturního areálu – pozemek se dal zmapovat, majitelem je SINGULÁR, obec Pašovice a soukromé osoby – bude se jednat se všemi zúčastněnými, teprve po získání pozemku je možno žádat o dotace. 
Pozemek na návsi (majitelé manželé Svitkovi) – jedná se o odkoupení, pak by bylo možno žádat o dotace z programu KÚ Zlín (80%) na vymístění autobusových zastávek v komunikací III. třídy.
Rybníky – v listopadu 2003 bude zpracován projekt (zadání) stavby – bude podána žádost o dotace na MŽP (komise zasedá každý měsíc), na Fond ŽP a Agenturu vod.
Hlasování o přijetí zprávy:  PRO  8

Příprava rozpočtu na rok 2004
Starosta pověřil předsedy výborů a komisí, aby do 30.11.2003 předali předsedkyni finančního výboru požadavky na zařazení akcí do rozpočtu 2004 – bude projednáno na jednání ZO v prosinci 2003

Změna rozpočtu na rok 2003
Návrh změn zpracoval finanční výbor a návrh na úpravy rozpočtu předložila předsedkyně p. Mikulčíková – je součástí zápisu.
Hlasování o schválení změn rozpočtu na rok 2003:   PRO  9

Schválení kontrolního řádu obce Pašovice a prováděcích směrnic
Zpracovaný návrh kontrolního řádu,  Směrnice pro účtování hmotného a nehmotného majetku, Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady, Postupy a pravidla vedení účetnictví a Účtový rozvrh v účetním období roku 2003 předložil členům ZO starosta obce.
Hlasování o přijetí kontrolního řádu a prováděcích směrnic:  PRO  9

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem obce Pašovice v roce 2004
Pro stanovení poplatku na rok 2004 se vychází ze skutečných nákladů roku 2002.
J. Gajdůšek navrhuje ponechat částku 310,-- Kč jako v roce 2003, ale kontejnery přemístit za budovu pohostinství – toto prostranství je ohrazeno a lze uzamykat. Kontejnery by byly přístupné 1x v týdnu (sobota) pouze pro občany, kteří uhradili roční poplatek.  Dále navrhuje oslovit některého z občanů a zajistit tak dohled nad likvidací.
Hlasování o schválení vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem v r. 2004:   PRO  9

Smlouva o způsobu užívání vodovodu mezi obcemi Pašovice a Prakšice
Obec Pašovice je výhradním vlastníkem celého díla. Darování části díla nepřipadá v úvahu z důvodu placení darovací daně. Právník vypracoval „Smlouvu o vzájemné spolupráci obcí“, podle které by se každá obec starala o vodovodní řady na svém katastru a přivaděč s vodojemem by byl spravován rovným dílem. Majetkově se pro obec Pašovice nic nezmění.
Hlasování o schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci:   PRO  9
 
Různé
Schválení převodu plynovodního zařízení ve vlastnictví obce Pašovice do vlastnictví JMP a.s. za částku 1.000.000,-- Kč.
Krojové hody v obci proběhly – občané si stěžovali na chování mladých v pondělí (zastavování aut) – špatná reprezentace obce.
Vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák z Uh. Brodu se uskuteční v pátek 19.12.2003 od 19.00 hod. v kulturním sále v Pašovicích – zajistí zaměstnanci OÚ.
Tradiční beseda s důchodci je zajištěna na sobotu 27.12.2003 (začátek v 15.00 hod.) – pozvánky zajistí kulturní komise.
SILVESTR 2003 – opékání selete – zajistí členové ZO
Vánoční zpravodaj musí vyjít do poloviny  prosince, aby byli občané informováni o kulturních akcích na konci roku, o poplatku za likvidaci komunálního odpadu v r. 2004. V tomto čísle bude prezentována i místní knihovna se záměrem získat nové čtenáře.
Inventura majetku obce proběhne k 30.11.2003 s tím, že případné změny (nákup nových DHIM) bude doúčtován. Provedení inventur bude řídit předsedkyně finančního a kontrolního výboru.
Hlasování:   PRO  9

Diskuse
V diskusi vystoupila ředitelka MŠ p. Štursová a poděkovala členům zastupitelstva obce za provedenou opravu budovy mateřské školy. Oznámila, že 1.12.2003 od 14.00 hod. proběhne v MŠ prodejní výstava výrobků pracovníků Chráněné dílny v Uherském Hradišti (bude prezentováno místním rozhlasem a plakáty).

Usnesení
Návrh usnesení přednesla členka návrhové komise p. Jarmila Mikulčíková.
Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  9

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp ve 20.20 hod.

V Pašovicích  22. 10. 2003      
 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

470153