Počasí

Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 8/4 °C
Sobota Zataženo 7/4 °C
Neděle Skoro jasno 8/2 °C
Pondělí Zataženo 8/2 °C

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sběrný dvůr Pašovice

Sběrný dvůr Pašovice

AdresaSběrné místo za budovou obecního úřadu
(za kulturním domem)
687 56 Pašovice

Provozní doba

listopad - březen:
sobota: 09:00–10:00

duben - říjen:
středa: 17:00–18:00
sobota: 09:00–10:00

 

Odpadové hospodářství v naší obci.

Cílem tohoto článku je poskytnout základní orientaci v odpadové problematice. Článek obsahuje potřebné informace o odpadovém hospodářství v naší obci.Vjezd do sběrného dvoru

Komunální odpad:

Jedná s o veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a subjektů zapojených do systému obce, jehož původcem je obec.

Odpad podobný komunálnímu:

Má podobné vlastnosti jako komunální odpad, původcem není občan, respektive obec, ale právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání.

Domovní odpad:

V legislativě není definován. Jedná se o odpad z denní spotřeby domácností. Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na území obce a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů). Domovní odpad je hlavní složkou odpadu komunálního.

Jiné odpady:

Obec může dále produkovat další odpady z vlastní činnosti tedy ty, které přímo souvisejí s jejím provozem, např. kaly z ČOV, stavební odpady, biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně, uliční smetky apod.

Sběrný dvůr Sběrný dvůr Sběrný dvůr

Co je to zpětný odběr?

Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti bude co nejlevnější a nejjednodušší. Z tohoto hlediska je žádoucí, aby bylo možné výrobky co nejčastěji využívat, recyklovat je a minimalizovat odpad.

Při plnění cílů stanovených pro zpětný odběr hrají klíčovou roli koneční spotřebitelé, kteří musí být informováni, kde a jak lze výrobky s ukončenou životností odevzdat.

Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění zpětného odběru je stanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v České republice obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, pneumatiky a minerální oleje. Legislativně je oblast zpětného odběru upravena zákonem o obalech, částí čtvrtou a pátou zákona o odpadech a navazujícími prováděcími předpisy.

Práva a povinnosti obcí na poli odpadového hospodářství.

Obec je dle zákona o odpadech původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území.

Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy občan tento odpad odloží na místě k tomu určeném obecně závaznou vyhláškou (např. popelnice, kontejner na separovaný odpad, sběrný dvůr).

Obec se současně stává i vlastníkem komunálního odpadu. Obec má dle Zákona o odpadech všechny povinnosti původce odpadu.

Občan jako fyzická osoba není původcem komunálních odpadů. Občan je vázán dodržováním obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady na území obce a obecně musí s odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech.

Obec musí shromažďovat odpady podle druhů (povinné třídění odpadů!). Odpady, které nemůže obec sama využít, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (přebírající musí mít souhlas k provozování zařízení dle příslušného paragrafu zákona).

Obec je povinna určit pro občany místa pro odkládání komunálních odpadů. Obec musí zajistit místa pro odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů v obecně závazné vyhlášce. Obec musí vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost. Je povinností ustanovit odpadového hospodáře (jen pokud je roční produkce nebezpečných odpadů větší než 100 tun).

PRÁVA:

Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním odpadem včetně stavebního odpadu, kterým jsou občané povinni se řídit.

Upravit vyhláškou nakládání s bioodpady v obci- sběr, shromažďování, úprava, zpracování bioodpadů.

Stanovit pro občany obecně závaznou vyhláškou způsob úhrady nákladů za systém nakládání s komunálním odpadem.

Možnost zařadit do systému obce na základě smlouvy i firmy a organizace působící v obci, které produkují odpady podobné komunálnímu.

Kontrolovat, zda se občané zbavují odpadu v souladu se Zákonem o odpadech.

Kontrolovat, zda firmy a organizace na území obce mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se Zákonem o odpadech.

Zřídit sběrná místa (pouze pro občany)- ohlásit ORP do 2 měsíců.

Účastnit se správního řízení- souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu.

Legislativa na úrovni obce

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování. Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem (na základě § 17 Zákona o odpadech) + Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dle § 10b Zákona o místních poplatcích), nebo Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad (dle § 17a Zákona o odpadech).

Sankce za nezákonné odkládání odpadů- občané:

 1. Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích - Dle § 47 písm. h) pokud občan neoprávněně založí skládku odpadu, nebo odkládá odpady či odpadky mimo vyhrazená místa- hrozba pokuty až 50 000 Kč.
  Dle § 47 b písm. d) pokud občan nedodržuje pořádek a čistotu ve svém nebo užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce- hrozba pokuty až 10 000 Kč.
  Uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla uložena, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí. Řeší přestupková komise obce (u nás ORP Uherský Brod).

 2. Dle zákona o odpadech - Dle § 69 odst. 1 zákona za odložení vyřazeného vozidla nebo elektrospotřebiče v rozporu se zákonem- hrozba pokuty až 20 000 Kč.
  Sankce dle § 69 odst. 2 zákona pro občana
  - pokud převezme odpad do svého vlastnictví
  - pokud provádí nezákonnou přeshraniční přepravu
  - soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá v místech, která nejsou zákonem určena, nebo místa k těmto účelům pronajímá jiné osobě

Řeší ČIŽP V rámci zákona č. 185/2001 Sb., hrozba sankce do 1 000 000 Kč.

Sběrný dvůr a sběrná místa v naší obci.

Sběrný dvůr můžou občané obce Pašovice využívat v období od 1. dubna - 31. Října a to každou středu od 17.00 do 18.00 a každou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin. V období od 1. listopadu - 31. března, pak pouze každou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.

Co patří a nepatří do žlutého kontejneru (sběrné místo za budovou COOP Jednota)

Sběrné místo pro plasty za obchodním střediskem Jednota COOP.Do žlutého kontejneru patří sešlápnuté PET lahve, plastové tašky, obaly od kosmetiky, folie a další výrobky z plastu. Větší kusy plastu, plastový nábytek, větší kusy fólií mají občané možnost uložit ve sběrném dvoře, kde je na větší kusy plastů speciální velkoobjemový kontejner označený přímo nápisem PLASTY.

Naopak, nikdy do žlutých kontejnerů nevhazujte obaly znečištěné chemikáliemi a s velkým nánosem zbytků potravin, podlahové krytiny a novodurové trubky. Zakázáno je taktéž do žlutých kontejnerů odkládat zbytky stavebního polystyrenu!!!

Co patří a nepatří do modrého kontejneru (sběrné místo za budovou obecního úřadu)

Předpokladem úspěšné recyklace je správné vytřídění papíru přímo v domácnostech. Do modrého kontejneru patří starý papír, noviny, časopisy, knihy, papírové obaly, sešity, katalogy, krabice.

Obálky s foliovými okénky či papíry s kovovými sponkami lze do kontejnerů vhodit, zpracovatelé si s tím umí poradit. Do kontejnerů rozhodně nepatří mokrý, mastný či jinak znečištěný papír se zbytky potravin či chemikálií, voskovaný papír, kopírovací papír, hygienické potřeby.

Odhození něčeho nepatřičného do tříděného kontejneru může způsobit znečištění odpadu. To může zkomplikovat nebo dokonce znemožnit další využití někdy i celého obsahu nádoby.

Velkoobjemový kontejner na papír je taktéž umístěn a označen ve sběrném dvoře.

Co patří a nepatří do zeleného kontejneru (sběrné místo za budovou obecního úřadu)

Do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové (láhve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, zavařenin, zeleniny, apod.) a tabulové sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor- porcelán a keramika nemají se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit- patří do směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo!

U nás můžete narazit i na kontejner bílé barvy a ten je určen pouze na čiré sklo. Ve sběrném dvoře je pak umístěn i velkoobjemový kontejner na sklo. Nevhazujte prosím do kontejnerů láhve s uzávěry!

Součástí sběrného místa za obecním úřadem jsou i dva plechové kontejnery na textil

Do nich vhazujeme staré obnošené oblečení a boty. Neměly by však být špinavé, nebo jinak znečištěné.

Nebezpečný odpad (označené plechové kontejnery ve sběrném dvoře)

Nebezpečný odpad jako jsou rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, zářivky, akumulátory, motorové oleje a podobně, odkládejte pouze ve sběrném dvoře. Nepoužité a staré léky odevzdávejte do lékáren.

Objemný odpad (označený kontejner ve sběrném dvoře)

Nábytek, koberce, drobné množství suti, sanitární technika a jiný objemný odpad patří do sběrného dvora nebo je možné si při větším objemu objednat kontejner na stavební suť u sběrné firmy ( u nás fy. RUMPOLD).

Bioodpad (označený velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře, kompostéry)

Rostlinné zbytky z kuchyně, např. slupky od brambor, zelenina, ovoce, také čajové sáčky či kávová sedlina, tráva, listí, to vše patří do kompostérů, nebo kontejneru na bioodpad, který je umístěn ve sběrném dvoře. Větve, nebo části kmenů do 15 cm můžete vozit do lokality před bránu u vjezdu k rybníku, kde průběžně pracovníci obce tyto části rozdrtí štěpkovačem.

Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery na DŘEVO a PNEU

Do kontejneru na dřevo vhazujte pouze dřevo, které neosahuje žádné hřebíky, vruty nebo jiné železné či plastové elementy.

Do kontejneru s označením PNEU, nevhazujte pneumatiky s kovovými disky.

Vysloužilá elektrozařízení (označené plechové kontejnery ve sběrném dvoře)

Vysloužilé lednice, televizory, počítače, vysavače, drobné spotřebiče jako telefony, kalkulačky, žehličky, fény, elektrické hračky se odevzdávají do sběrných dvorů nebo prodejen elektra. Drobná zařízení lze odkládat do červených kontejnerů. Výbojky a zářivky pak můžete odkládat do speciálních boxů ve sběrném dvoře.

Baterie

Použité baterie a monočlánky se mohou odevzdávat do speciálních boxů, které se nacházejí v prodejnách, kde mají baterie v sortimentu.

Kovy ( označený velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře)

Kovové plechovky, traverzy, rámy jízdních kol a kočárků, plechy, kryty, výrobky ze slitin kovů ( dural, mosaz, bronz, apod.).

Problematika spalování odpadů v lokálních topeništích.

Spalování odpadů v domácích topeništích nebo jejich spoluspalování s klasickými palivy je naprosto nevhodné. Mimo uvolňování velmi nebezpečných znečišťujících látek do ovzduší s dlouhodobým vlivem na naše zdraví, dochází i k výraznému snížení životnosti kamen, kotlů i krbů. Pálením využitelných odpadů rozhodně neušetříme.

POZOR! Papír, plasty, nápojové kartony do kamen nepatří!!!!

Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna- při spalování se uvolňují DIOXINY a FORMALDEHYD. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.

Ve spolupráci s metodikou Zlínského kraje vypracoval: starosta obce Vlastimil Řezníček.