Počasí

Neděle Oblačno 24/14 °C
Pondělí Zataženo 15/11 °C
Úterý Oblačno 12/7 °C
Středa Oblačno 10/5 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 29.12.2005

Zápis z jednání zastupitelstva obce 29. 12. 2005

Přítomni:

Jaromír Čáp, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Jarmila Mikulčíková, Jitka Hasíková, Jaroslav Slováček

Přítomni: Jaromír Čáp, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek,  Dana Kadlčková, Jarmila Mikulčíková, Jitka Hasíková, Jaroslav Slováček

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl doplnit program o další bod jednání – Schválení rozpočtu MŠ Pašovice

Hlasování o přijetí programu jednání: PRO: 9

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Jitku Hasíkovou a Danu Kadlčkovou

Hlasování: PRO: 9

Předsedající navrhl do návrhové komise Jaroslava Slováčka a ing. Vojtěcha Pekaře

Hlasování: PRO: 9

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování: PRO: 9

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 26. 10. 2005 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

V ukládací části zápisu byla splněna usnesení č. 4, 12, 17. Na vědomí vzata usnesení 3, 5, 8, 9 a 10.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 9

 

Změna rozpočtu na rok 2005

Návrh na změnu rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková. Podrobný rozpis změn je přílohou zápisu. Obec obdržela od KÚ ZK dotaci na věcné vybavení jednotky SDH – částku 10.000,-- Kč. Tato částka bude proúčtována s ÚZ 00020.

Hlasování o schválení změn rozpočtu: PRO: 9

 

Schválení plánu práce zastupitelstva obce na rok 2006

Návrh přednesl starosta obce:

Plán práce počítá s pěti veřejnými jednáními zastupitelstva v termínu do konce měsíce října 2006. V listopadu 2006 proběhnou komunální volby a po nich první jednání nově zvoleného zastupitelstva s volbou nového starosty, místostarosty, předsedů výborů a komisí.

Hlasování: PRO: 9

 

Schválení rozpočtu na rok 2006

Návrh rozpočtu předložila předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková. Rozpočet je vyrovnaný, v části příjmové sestaven na základě skutečných příjmů roku 2005. Ve výdajové části se počítá s realizací investičních a neinvestičních akcí v závislosti na tom, zda se podaří získat dotace, na které v letošním roce byly podány žádosti. Na pokrytí části výdajů bude použit zůstatek finančních prostředků z roku 2005. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 14.12.2005 do 29.12.2005.

Hlasování o schválení rozpočtu na roku 2006: PRO: 9

 

Schválení rozpočtu Mateřské školy Pašovice na rok 2006

Návrh rozpočtu předložil starosta (je součástí zápisu). Rozpočet na rok 2006 počítá s provozními výdaji v celkové částce 240.000,-- Kč. Je počítáno s předpokládaným nárůstem cen energií. V rozpočtu je vyčleněno 20.000,-- Kč na opravu WC a vodoinstalace včetně nákupu nového bojleru.

Hlasování o schválení rozpočtu MŠ Pašovice na rok 2006: PRO: 9

 

Schválení změny č. 4 územního plánu SÚ Pašovice

Zprávu přednesl starosta obce: změna územního plánu je dokončena, členům zastupitelstva zbývá projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o změně č. 4 závazné části územního plánu sídelního útvaru Pašovice, která nabude účinnosti 15.den po jejím zveřejnění na úřední desce.

Hlasování o schválení změny č. 4 ÚP SÚ Pašovice: PRO: 9

 

Schválení výhledu hospodaření obce na rok 2006

Starosta obce: výhled hospodaření byl zpracován na období let 1999 - 2005. Protože v příštím roce proběhnou komunální volby a dojde ke změně členů zastupitelstva, byl dopracován výhled hospodaření pouze na rok 2006.

Hlasování s schválení výhledu hospodaření na rok 2006: PRO: 9

 

Schválení sociálního fondu na rok 2006

Starosta obce: Sociální fond pro zaměstnance a uvolněné funkcionáře byl po prvé schválen od května 2005. Na rok 2006 navrhuje opět vytvořit fond ze 4% objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných funkcionářů s tím, že zůstanou v platnosti zásady pro použití prostředků.

Hlasování o schválení sociálního fondu na rok 2006: PRO: 9

 

Různé

Žádost Centra pro zdravotně postižené UH o finanční příspěvek na činnost. Starosta navrhuje projednání přesunout na první jednání v roce 2006.

V obci Pašovice byl proveden státní dozor na silnici III.třídy Policie ČR OŘ DI Uh.Hradiště, ŘSZK Zlín a SÚS Uh.Hradiště) s požadavkem na bezbariérovou úpravu obrubníků u přechodu vedle autobusové zastávky.

Výbor TJ SOKOL Prakšice-Pašovice předložil vyúčtování čerpání dotace 20.000,-- v roce 2005, která byla použita na zajištění dopravy pro žákovský a dorostenecký oddíl. Byl podán požadavek na finanční podporu také pro rok 2006. Starosta navrhuje opět částku 20.000,-- Kč, která bude určena na zajištění dopravy a žákovská a dorostenecká utkání.

Zastupitelstvo obce Prakšice podalo žádost o souhlas k rozdělení vodovodu notářským zápisem. Obec Pašovice je dosud majitelem vodovodu v obou obcích. Starosta projedná možnost dělení vodovodu s právníkem a o možnostech bude zastupitelstvo informovat.

Klub neslyšících HELP podal žádost o finanční podporu na činnost v roce 2006 – starosta navrhuje přesunout jednání na první zasedání ZO v únoru 2006.

V roce 2006 bude provedeno dle schváleného lesního hospodářského plánu zalesnění Chlupáče. Bude podána žádost o dotace.

P. Edita Štěpánková ukončila pracovní poměr v MŠ Pašovice k 31.12.2005 a podala na ZO žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 128 do 1.9.2006 – užívání bytu je podmíněno tím, že nájemce bude zaměstnancem MŠ Pašovice. ZO navrhuje prodloužit nájemní smlouvu do 30.6.2006.

Předsedkyně kontrolního výboru p. Nedbalová a účetní OÚ Jana Kůrová provedly dne 14.12.2005 veřejnosprávní kontrolu v Mateřské škole Pašovice. Při kontrole nebyly zjištěny závady a nehospodárné použití přidělených finančních prostředků.

Knihovna Pašovice obdrží do konce měsíce března 2006 nový počítač s příslušenstvím v hodnotě 61.000,--. Obec se bude podílet částkou 6.732,-- Kč. Paní Jiřina Vlčnovská ukončí činnost knihovnice k 31.12.2005 a starosta bude muset hledat náhradu. Pracovníci KBBB UH požadují, aby pracovnice, obsluhující knihovnu, ovládala práci s počítačem. Dalším požadavkem je přístup do knihovny minimálně 4 hodiny týdně.

Proběhlo jednání na MZe ve věci provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pašovice.

Starosta podal žádost o dotace na stavbu rybníka, dále bude hledat možnost získání dotace na rekonstrukci budovy kulturního domu (zateplení fasády, výměna oken, zastřešení).

Pan Michal Ďurica podal písemnou žádost o prominutí dlužného nájemného z nebytových prostor – kulturního sálu za období 9, 10/2001 – částka 9.000,-- Kč. Jako důvod uvádí, že pronajatý objekt vymaloval v září 2001 nákladem 20.200,-- Kč a pak jej již nepoužíval k podnikatelské činnosti. Starosta obce navrhuje pohledávku zrušit. Hlasování o zrušení pohledávky za nájemné ve výši 9.000,-- Kč: PRO: 9

Starosta obce Prakšice podal žádost o zvýšení provozní dotace na ZŠ Prakšice v roce 2005 o částku 21.600,-- Kč z důvodu zvýšení cen energií, doplnění hasících přístrojů a zpracování pilotního projektu „uplatnění multimediálních aplikací při výuce s přihlédnutím k rozvoji základních žákovských dovedností na I.stupni ZŠ“. Hlasování o schválení dotace na provoz ZŠ Prakšice: PRO: 9

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ve zřizovací listině pro MŠ Pašovice, kde je původně uveden název „výdejna stravy bez kuchyně“. Nový název bude „školní jídelna – výdejna“. Hlasování: PRO: 9

Zastupitelstvo schvaluje vedení účetnictví ve zjednodušené formě, z čehož vyplývá, že v návaznosti na § 13a odst. 1 písm. e) obec nemusí oceňovat cenné papíry reálnou hodnotou. Hlasování: PRO: 9

J. Gajdůšek informoval přítomné, že členové Mysliveckého sdružení Pašovice-Maršov uvažují o vybudování budovy na uskladnění krmiv pro zvěř. Předběžně požaduje, aby se na stavbě obec Pašovice finančně podílela.

 

Diskuse

p. Marcela Chmelová, zástupkyně ředitele ZŠ Prakšice, informovala o tom, že obec Prakšice získala pro ZŠ dotaci 13,5 mil. Kč na dokončení rekonstrukce budovy, která proběhne v období letních prázdnin roku 2006.

p. Marcela Chmelová vznesla dotaz, zda ZO uvažuje o obnovení chodníku na Podbůdí. Starosta uvedl, že došlo k poškození povrchu chodníku při podzimním čištění toku Holomňa a bude požadovat po správci toku zjednání nápravy.

P. Marcela Chmelová vznesla dotaz, zda obec Pašovice podniká kroky k odstranění ruiny rodinného domu č. 64 na Podbůdí. Starosta informoval, že stavební odbor MěÚ Uh.Brod vyzval vlastníky k provedení opravy této stavby nebo k jejímu odstranění.

Starosta: pracovníci SD JEDNOTA Uh.Ostroh oznámili na obecním úřadě, že pronajali prostor bývalé masny v objektu prodejny v Pašovicích a požadují od obce odstranění kontejnerů na plasty, protože nový nájemce bude užívat i prostor za bránou. Starosta navrhuje postavit kontejnery do travnatého prostoru vedle prodejny JEDNOTA.

 

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesl člen návrhové komise ing. Vojtěch Pekař.

Hlasování o přijetí usnesení: PRO 9

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v 20.05 hod.

 

 

 

V Pašovicích 29. 12. 2005