Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 25.8.2005

Zápis z jednání zastupitelstva obce 25. 8. 2005

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, JoseflGajdůšek, Jaroslav Slováček, Dana Kadlčková

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl zařadit bod jednání č. 4 (úprava rozpočtu) až za bod jednání 8 (Různé) z důvodu možného návrhu na změnu rozpočtu, která vyplyne z jednání

Hlasování o přijetí programu jednání: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Marii Nedbalovou a Danu Kadlčkovou

Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

Předsedající navrhl do návrhové komise ing. Vojtěcha Pekaře a Jaroslava Slováčka

Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 16. 6. 2005 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení jsou plněny průběžně, 4. jednání ZO bylo svoláno v řádném termínu. Informaci o stavu plnění usnesení č. 11/ZO03/05 podá starosta na dnešním jednání (výběr firmy na opravy místních komunikací).

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

 

Zpráva o hospodaření obce za 1.pololetí 2005

Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková:

Daňové příjmy     2.197.927,-

Nedaňové příjmy    414.821,73

Přijaté dotace          16.000,-

Příjmy celkem     2.628.748,73 (plnění rozpočtu příjmů 61,22%)

 

Běžné výdaje       1.820.281,16

Kapitálové výdaje     374.742,60

Výdaje celkem      2.195.023,76 (plnění rozpočtu výdajů 36,06%)

 

Stav běžného účtu k 30.6.2005: 2.290.178,27

Hlasování o přijetí zprávy: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

 

Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí v 1.pol. 2005

Zprávu přednesl starosta obce:

  • byla provedena oprava místních komunikací. Dne 24.6.2005 proběhlo výběrové řízení, při kterém byla vybrána dodavatelská firma Čaník UB. V rozpočtu byla vyčleněna částka 80.000,-- Kč, ale rozsah oprav byl mnohem větší a bude předmětem úpravy rozpočtu, která bude projednána na dnešním zasedání. Oprava komunikací je k dnešnímu dni dokončena z 95%.
  • rekonstrukce budovy kulturního domu č. 214 – členové zastupitelstva se sešli k projednání dvou předložených návrhů řešení. Vybraný návrh byl připomínkován a předán projektantu ing. Košinovi k vypracování projektu do stavu stavebního povolení.
  • projekt rybníka – byly odebrány geologické vzorky, prováděcí projekt bude dokončen do poloviny září 2005, v říjnu 2005 bude podána žádost o vydání stavebního povolení a budou také podány žádosti o dotace. Smlouvy na výkup pozemků jsou připraveny, podpis smluv bude probíhat během měsíce září 2005.
  • v červenci bylo nutno provést opravu veřejného osvětlení kolem chodníku do Prakšic, které bylo zdemolováno – bylo předáno Policii. Dále byla vytlučena okna na autobusové čekárně, povalen kontejner na sklo a vyvráceny dopravní značky (vyšetřuje Policie)
  • v průběhu měsíce října a listopadu provede Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy Uherské Hradiště, čištění potoka od nánosu bahna a náletových dřevin.

Hlasování o přijetí zprávy o průběhu inv. a neinv. akcí: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

 

Zpráva o plnění úkolů

Zprávu přednesl starosta: komise a výbory pracují průběžně, úkoly jsou plněny dle schváleného plánu práce.

Hlasování o plnění úkolů: PRO: 8 NEHLASOVAL: 1

 

 

Nabídka převodu majetku vodovodů a kanalizací

Akciová společnost SVK UH nabízí obci možnost převodu majetku vodovodů a kanalizací za účelem vytvoření jednotných podmínek provozování těchto zařízení. V současné době obec hradí veškeré opravy vodovodního řádu. Provozovatel nemůže žádat o dotace na opravy a údržbu vodovodu nebo kanalizace, který nemá evidovaný ve svém majetku. Převod majetku by byl vyřešen navýšením vkladu obce Pašovice. Starosta navrhuje převod uskutečnit. Obec Prakšice jako uživatel vodovodního řádu na svém katastru s převodem nesouhlasí.

Hlasování o schválení převodu vodovodu a kanalizace na SVK a.s. : PRO: 9

 

 

Různé

 1. Vedení ZŠ Prakšice provedlo vyúčtování dotace od obce Pašovice (100.000,-) na vybavení učebny fyziky (je přílohou zápisu).
  HLASOVÁNÍ: PRO: 9
 2. Změna územního plánu č. 4: Ochrana půdního fondu odmítla vydat souhlas se změnou ÚP v lokalitě Záhumní. Ing. Ludík provedl změny v a poté byla úprava schválena dne 17.8.2005. Zadání bylo předáno k dalšímu zpracování na MěÚ Uherský Brod, schvalovací proces pokračuje.
  HLASOVÁNÍ: PRO: 9
 3. Letní sezóna na letním areále tento týden skončila. Byla vypuštěna voda, zastaveno zařízení na čištění a úpravu vody. Špatné počasí bylo důvodem malé návštěvnosti. Starosta odhaduje letošní ztrátu na cca 110.000,-- Kč.
  HLASOVÁNÍ: PRO: 9
 4. Nutnost nákupu zahradní techniky na letní a zimní údržbu veřejných prostranství a chodníků - z většího počtu nabízených strojů připadá v úvahu HUSQVARNA RIDER PRO 18, která má zařízení uzpůsobeno na vysékání malých a špatně přístupných ploch. U tohoto stroje je možnost dovybavení různými nástavci na posyp, odhrnování a čištění komunikací v zimním období. Zastupitelstvo navrhuje zakoupit stroj včetně radlice, úhradu provést formou půjčky s tím, že v letošním roce bude složena hotovost 30 % celkové částky a 70 % bude řešeno formou půjčky u KB, a.s., která se začne splácet v následujícím roce po dobu 36 měsíců. Předsedkyně finančního výboru byla pověřena provedením úpravy rozpočtu. Částka 90.000,- bude převedena z položky 5901 – Nespecifikované rezervy.
  HLASOVÁNÍ: PRO: 9
 5. Starosta informoval o řádění vandalů v obci. Byly rozbity skleněné výplně na autobusové čekárně, převrácen kontejner na sklo před nákupním střediskem, vyvráceny dopravní značky, zdemolováno veřejné osvětlení mezi obcemi Pašovice a Prakšice. Případ byl předán Policii.
 6. Krojové hody – zatím nebyly zahájeny přípravy ze strany místní mládeže. Předseda kulturní komise p. Slováček zjistí, zda se krojové hody letos budou konat.
 7. Starosta přítomným předal informaci Celního úřadu Uh.Hradiště o podmínkách prodeje lihovin na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, platných od 1.7.2005. Osoba, která může tyto lihoviny (alkoholické nápoje obsahující nejméně 15% objemových etanolu) prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

 

Úprava rozpočtu č. 4

Návrh na úpravu rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková.

Jedná se o zapracování dotace na zajištění provozu místní knihovny (35.000,--) od Města Uherské Hradiště. Dotace bude použita na nákup nových knih a zakoupení programu na vyhledávání knih.

Bude zvýšena položka 1112 – daň z příjmu OSVČ o 99.000,--, která bude použita na úhradu faktury za opravu místních komunikací (navýšení na § 2212 pol. 5171).

Z § 6171 pol. 5901 - Nespecifikované rezervy bude použita částka 90.000,-- na nákup techniky na údržbu komunikací.

Hlasování o schválení úpravy rozpočtu č. 4: PRO 9

 

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesl člen návrhové komise ing. Vojtěch Pekař

Hlasování o přijetí usnesení: PRO 9

 

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v 20.40 hod.

 

 

 

V Pašovicích 25. 8. 2005