Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 22.4.2004

Zápis z jednání zastupitelstva obce 22. 4. 2004

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, Dana Kadlčková, Jaroslav Slováček, ing. Vojtěch Pekař       

 

Omluveni:

Josef Gajdůšek

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

Bod 9. Různé

 • změna územního plánu obce
 • schválení použití výtěžku z VHP za rok 2003
 • schválení směrnice o oběhu účetních dokladů, postupy a pravidla vedení účetnictví a účtový rozvrh na rok 2004
 • stanovisko obce k zajištění pečovatelské služby

Hlasování o přijetí programu jednání: PRO  8

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Jarmilu Mikulčíkovou a Josefa Vlka

Hlasování:  PRO  8

 

Předsedající navrhl do návrhové komise ing. Vojtěcha Pekaře a Jaroslava Slováčka

Hlasování: PRO 8

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky. Při výběru a schválení dodavatelů na jednotlivé akce použít tajné hlasování.

Hlasování: PRO 8

 

 

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 12. 2. 2004 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení: PRO 8

 

 

Úpráva rozpočtu na rok 2004

Návrh na úpravu rozpočtu přednesla p. Mikulčíková. Jedná se o snížení dotace z KÚ Zlín na provoz MŠ o 30.000,-- Kč, přijetí dotace na provoz knihovny, použití výtěžku z provozu VHP a zvýšení daně z právnických osob za obce. Písemný návrh je součástí zápisu.

Hlasování o úpravě rozpočtu: PRO 8

 

 

Investiční a neinvestiční akce, plánované na rok 2004

Je zpracovaná projektová dokumentace na parkoviště u kaple, opravy kanceláří v budově OÚ a na výsadbu keřů a stromků kolem hlavní silnice ve směru na Prakšice.

Pracuje se na projektech rybníků.

KÚ Zlín neschválil dotaci na opravu budovy obecního úřadu.

 

Výběr dodavatelů, kteří podali nabídky:

 • Parkoviště u kaple (zpevnění plochy) – osloveny firmy RUMPOLD, SILAMO, Čaník a Chmela. Cenovou nabídku podala firma SILAMO (191.500,-) a Čaník (147.000,-) při shodném výkazu prací.
 • Oprava ústředního topení, sociálního zařízení, výměna termoventilů v budově OÚ – osloveny firmy TOP-KOVODĚL, Chmela a Vlachynský – všichni podali cenovou nabídku. Firma Vlachynský (159.000,-) a TOP-KOVODĚL (149.000,-) nabízí kompletní dodávku, firma Chmela (90.000,-) nabízí zednické a obkladačské práce.
 • Oprava elektroinstalace v budově OÚ – oslovena firma SOFI-ENERGIC (151.000,-) a HOFR (93.000,-). Firma SOFI-ENERGIC má v nabídce dražší osvětlovací tělesa.
 • Oprava elektroinstalace v bytě MŠ – oslovena firma SOFI-ENERGIC (24.800,-) a HOFR (17.300,-). Obě firmy nabízejí stejný rozsah prací.
 • Oprava a nátěr fasády na budově obecního úřadu – oslovena firma Chmela (249.500,-) a EKOLAK Bílovice (241.300,-). EKOLAK nabízí v letošním roce 10% slevu pro obecní úřady – výsledná cena by se pohybovala kolem 200.000,-.

Členové zastupitelstva zvolili jednohlasně jako předsedkyni sčítací komise pro tajné hlasování p. Marii Nedbalovou a členky komise p. Danu Kadlčkovou a Jitku Hasíkovou.

Po ukončení tajného hlasování členky komise sečetly hlasy a podepsaly protokol, který je součástí tohoto zápisu.

Plánované akce, na které byl vybrán dodavatel, budou dokončeny do 31.7.2004.

 

 

Upřesnění objemu investičních akcí na rok 2004

Všechny akce na letošní rok jsou finančně kryté z rozpočtu obce. V případě, že dojde k úsporám rozpočtovaných výdajů, bude ZO uvažovat o provedení dalších akcí (oprava schodů do kavárny, přístřešky na budově kulturního domu).

Hlasování: PRO 8

 

 

Zprávy o činnosti výborů a komisí za 1. čtvrtletí 2004

 • kontrolní výbor (p. Nedbalová) zpracoval zprávy o plnění usnesení, provedl kontrolu stavu pokladny, úhradu poplatků za likvidaci komunálních odpadů – neplatičům byly zaslány složenky – v případě, že nebudou uhrazeny do konce 4/2004, bude zaslán platební výměr. Kontrola úhrady poplatku za psy.
 • finanční výbor (p. Mikulčíková) zpracoval úpravy rozpočtu, zprávu o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2003, zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2003 a zprávu o plnění rozpočtu za 1.Q/2004.
 • sociální komise (p. Hasíková) poskytla pomoc při vyřizování záležitostí v LDN Uh.Brod, zpracovala 23 žádostí občanů o poskytnutí příspěvků na ortopedickou pomůcku, mimořádné výhody pro zdravotně postižené a příspěvky na provoz motorového vozidla, průběžně konala poradenskou činnost
 • kulturní komise (p. Slováček) se finančně podílela na tradičním fašankovém průvodu a na koštu slivovice, připravuje na 22.5. taneční zábavu se souborem OLŠAVA a tradiční otevření koupaliště
 • stavební komise (ing. Pekař) provedla šetření v budově kulturního domu – výtahová šachta, vypracovala finanční návrh na provedení investičních a neinvestičních akcí – opravy majetku, vyřizovala žádosti občanů (ohlášení drobné stavby, ohlášení udržovacích prací), podílela se na zpracování rozpočtu.

Hlasování o přijetí zpráv o činnosti komisí a výborů za 1.Q/2004: PRO 8

 

  

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. Q/ 2004

Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková (je součástí zápisu). Rozpočet je v příjmové části plněn na 36,48% (1.846.836,-) a ve výdajové části na 18,41% (1.229.227,46). Výdaje se týkají především běžného chodu obce a MŠ (převod provozních dotací), k jejich zvýšení dojde v létě, kdy budou probíhat veškeré plánované opravy.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění rozpočtu za 1.Q/2004: PRO 8

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003

Kontrola hospodaření byla provedena ve dnech 11. a 12. 3. 2004 auditorkou Krajského úřadu Zlínského kraje – nebyly shledány žádné závady ani neoprávněné čerpání finančních prostředků.

Hlasování o přijetí zprávy: PRO 8

 

Různé

 • Pronájem bytu v budově MŠ: písemnou žádost si podala p. Edita Štěpánková, učitelka MŠ Pašovice. p. Vlk navrhuje uzavřít nájemní smlouvu za podmínky, že bude po dobu užívání bytu v pracovním poměru v MŠ Pašovice. Do dnešního dne si písemnou žádost nepodal nikdo jiný a ZO již na minulém jednání rozhodlo, že bude upřednostněn žadatel – rodina s dětmi. Starosta navrhuje zrušit usnesení č. 8/ZO01/04 a pronajmout byt přímo výše jmenované žadatelce na dobu 5 let. Nájemní smlouva bude uzavřena po provedení opravy elektroinstalace.

Hlasování: PRO 8

 • Sportovní areál: kromě bazénu, kde nefunguje odpad, je všechno připraveno, tenisový kurt bude do konce měsíce dubna upraven válcem. Bylo zjištěno poškození oplocení tenisového kurtu, které se bude muset opravit.
 • Změna územního plánu obce Pašovice: ing. Pavel Knap požádal o změnu ÚP na pozemek p.č. 1941/10 (Záhumní) – jedná se o změnu na stavební pozemek. Obec Pašovice k této změně zapracuje změnu pozemků p.č. 1810, 1811 a 1812, které zakoupila za účelem vybudování parkoviště u kaple, na plochy určené pro výstavbu infrastruktury.

Hlasování o schválení změny územního plánu obce: PRO 8

 • Účtový rozvrh, postupy a pravidla vedení účetnictví a směrnice o oběhu účetních dokladů od roku 2004: došlo k zapracování aktuálních změn. Členové ZO seznámeni.

Hlasování o schválení: PRO 8

 • Výtěžek z provozu VHP za rok 203 (firma AutoGames s.r.o.). Částku 8.528,20 Kč navrhuje p. Vlk použít na zakoupení dětských průlezek na veřejné prostranství na návsi (bude upraven rozpočet – viz. výše).

Hlasování o schválení použití výtěžku z VHP: PRO 8

 • Stanovisko k zajišťování pečovatelské služby v obci Pašovice – starosta obce seznámil členy ZO s obsahem dopisu, zaslaného Odborem sociálních věcí MÚ Uherský Brod. p. Hasíková navrhuje, aby obec využívala dále služeb pečovatelské služby Uherský Brod a přispívala na její provoz.

Hlasování o schválení stanoviska k provozování pečovatelské služby: PRO 8

 

 

Diskuse

Starosta obce seznámil přítomné členy ZO se žádostí slečny Simony Markové o pronájem kavárny. V současné době kavárnu pronajímá p. Petr Buráň, který si vůči obci plní veškeré smluvní povinnosti a ZO nevidí důvod nájemní smlouvu ukončit. Starosta obce sl. Markové písemně sdělí, že ZO bere její žádost na vědomí a v případě dalšího pronájmu kavárny bude oslovena.

 

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesl člen návrhové komise p. Jaroslav Slováček.

Hlasování o přijetí usnesení: PRO 8

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp ve 20.50 hod.

   

V Pašovicích 22. 4. 2004