Počasí

Neděle Skoro jasno 31/17 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s bouřkami 24/21 °C
Úterý Zataženo 26/19 °C
Středa Oblačno 24/17 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 22.10.2004

Zápis z jednání zastupitelstva obce 22. 10. 2004

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, Dana Kadlčková, Jaroslav Slováček, ing. Vojtěch Pekař, Josef Gajdůšek

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

Bod 7. Různé

  • schválení změny územního plánu 
  • provedení inventarizace majetku obce
  • schválení jednorázového příspěvku rodině Valáškové

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1      

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Jaroslava Slováčka a Danu Kadlčkovou

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1    

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   Jarmilu Mikulčíkovou a Josefa Vlka

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1     

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1

 

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 30. 8. 2004 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  8,   NEHLASOVAL:  1

 

 

Zpráva o plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2004

Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková.

Příjmy:             

Rozpočet    5.286.471,--        

Plnění rozpočtu     4.252.740,48    =   80,45 %

Výdaje:            

Rozpočet    6.900.471,--         

Plnění rozpočtu     4.267.167,18    =   61,84 %

Stav ZBÚ k  31.10.2004:    1.593.905,63 Kč

Hlasování o přijetí zprávy o plnění rozpočtu:   PRO  8,   NEHLASOVAL  1

 

 

Změny rozpočtu

Návrh na úpravy rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková.

V návrhu je zapracován požadavek ředitelky MŠ Pašovice na zvýšení rozpočtu v letošním roce o 10.000,--,  dotace  20.000,- , kterou poskytl  KÚ Zlínského kraje na financování voleb do krajského zastupitelstva (11/2004), zvýšení finančních prostředků na pořádání kulturních akcí o 15.000,-- a úpravy položek, jak vyplývá z plnění rozpočtu ke konci 3. Q/2004. Podrobný návrh změn rozpočtu je součástí zápisu.

Hlasování o schválení změny rozpočtu:  PRO:  8, NEHLASOVAL:  1

 

 

Zprávy o činnosti komisí a výborů

Zprávy přednesli předsedové jednotlivých komisí a výborů a jsou součástí zápisu.

Hlasování o přijetí zpráv:  PRO:  9

  

 

Zpráva o plnění úkolů za 3. Q./ 2004

Zprávu o plnění úkolů přednesl starosta obce:

 • dokončena oprava schodiště do kulturního sálu
 • oprava výtahu v pohostinství bude dokončena do 31.10.2004
 • dokončena oprava a čalounění židlí v kulturním domě
 • dokončeno zpevnění plochy parkoviště u hřbitova, položení povrchu bude provedeno v příštím roce
 • oprava VO před zimní sezónou – problémy v ulici Podbůdí (porušena izolace – nutná výměna kabelů, která bude provedena v příštím roce)

Hlasování o přijetí zprávy o plnění úkolů:  PRO  9

 

 

Příprava investičních a neinvestičních akcí v roce 2005

 • zajišťuje se možnost financování výstavby rybníka v obci Pašovice, starosta hledá možnosti dotací z ministerstva zemědělství a fondů EU
 • oprava místních komunikací – penetrace prasklin na stávajících komunikacích, oprava vpustí a překopů po stavbě plynu a vodovodu, dobudování komunikací na koncových ulicích
 • dokončení povrchu parkoviště u hřbitova
 • úprava vzhledu návsi (p. Svitko požaduje svůj pozemek na návsi vyměnit za stavební parcelu) – jedná se o pozemek, na kterém by obec chtěla vybudovat parkoviště                  a autobusovou zastávku.
 • Vypracování projektu na opravu budovy kulturního domu (okna, střecha, zateplení). O dotace lze žádat na základě provedeného energetického auditu.               
 • Hlasování:  PRO  9

   

  Různé

  V srpnu 2004 bylo navrženo při inventarizaci knihovního fondu 493 knih k vyřazení a likvidaci ve sběrných surovinách.

  Hlasování:   PRO  9

  Vybavení knihovny výpočetní technikou do konce 10/2004. Je zajištěno připojení na internet a KÚ ZK schválilo poskytnutí příspěvků z programu fondu EU – starosta podal žádost.

  Hlasování:   PRO  8,  NEHLASOVAL:  1

  Starosta přihlásil obec do soutěže „Zlatá cihla“ o nejlepší stavbu posledních 15 let (KAPLE)

  Hlasování:  PRO   9

  Starosta informoval členy ZO o sepsání nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností Prakšice na nájem kaple v Pašovicích (měsíční nájem 40,-- Kč) – smlouva zaslána k podpisu na Olomoucké arcibiskupství. Po podpisu nájemní smlouvy bude elektroměr i vodoměr přepsán na nájemce. Dne 6.10.2004 byla vystavena faktura na úhradu provozních nákladů v kapli: spotřeba elektrické energie za období od 21.9.2002 do 21.6.2004: 54.177,17 Kč, spotřeba vody za období od 27.2.2003 do 25.7.2004:  3.039,40 Kč.

  Faktura byla splatná k 20.10.2004, dosud nebyla uhrazena.

  HODY 2004: obec Pašovice uhradí hudební produkci na taneční zábavě dne 15.10.2004 (celkem 10.000,--)

  Hlasování:   PRO  9

  Místostarosta informoval, že Myslivecká jednota Pašovice-Maršov v roce 2004 provedla opravu pletiva na tenisovém kurtu a likvidaci stromů kolem hlavní silnice ve směru na Prakšice – celkem práce za 6.800,-- Kč.

  Hlasování o schválení proplacení faktury za provedené práce:   PRO   9

  Starosta navrhuje zakoupení techniky na provádění posypu místních komunikací a chodníků v zimním období – předložil nabídku zařízení za cca 20.000,-- (jedna z nejlevnějších variant).

  ZO schvaluje nákup zařízení a současně schvaluje úpravu rozpočtu.

  Hlasování:   PRO   9

  Starosta obce jmenuje předsedkyni kontrolního výboru p. Nedbalovou předsedkyní inventarizační komise a pověřuje ji provedením inventarizace majetku obce k 31.12.2004.

  Hlasování:   PRO   9

  Změna územního plánu obce Pašovice – studii zpracoval ing. arch. Ludík, ing. Pekař, předseda stavební komise, zpracuje písemné stanovisko obce do 25.10.2004.

  Hlasování:  PRO   9

  Starosta předložil žádost p. Šmída, bytem Pašovice č. 77, o provedení úpravy pozemku u jeho parcely v ulici Alej včetně opravy  poškozeného plotu – zajistí místostarosta do konce 11/2004.

  Jitka Hasíková, předsedkyně sociální komise, požádala o jednorázový příspěvek 3.000,-- pro rodinu Valáškovu, bytem Pašovice č. 97, na nákup automatické pračky.

  Hlasování:   PRO   9

   

  Usnesení

  Návrh usnesení přednesla  členka návrhové komise p. Jarmila Mikulčíková.

  Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  9

   

  Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v  21.00 hod.

   

   

   

   

  V Pašovicích  22. 10. 2004      

   

  Menu

  Stránky zdarma

  Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

  Registrujte se zde

  21. 7. Vítězslav

  Zítra: Magdaléna

  Návštěvnost stránek

  473136