Počasí

Středa Oblačno 28/17 °C
Čtvrtek Oblačno 25/14 °C
Pátek Oblačno až zataženo s trvalým deštěm 29/18 °C
Sobota Oblačno 26/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 18.12.2003

Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce 18.12.2003

 

Přítomni:

Jaromír Čáp, Josef Gajsůšek, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, ing. Vojtěch Pekař,  Josef Vlk, Dana Kadlčková, Josef Gajdůšek

 

Omluveni:

Jaroslav Slováček

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění v bodě 8. Různé:

 • projednání a schválení smlouvy o zajištění provozu vodárenského zařízení
 • žádost o přijetí p. Jana Flekače do funkce odborného lesního hospodáře
 • projednání žádosti OÚ Prakšice o doplatek skutečných provozních nákladů na žáky, plnící povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice
 • ukončení nájemní smlouvy na byt v MŠ k 31.12.2003 (manž. Horonyovi)

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO  8

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Josefa Vlka a Jitku Hasíkovou.

Hlasování:  PRO  8

 

Předsedající navrhl do návrhové komise Marii Nedbalovou a Josefa Gajdůška.

Hlasování:  PRO  8

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO  8

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 23.10. 2003 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  8

 

Úprava rozpočtu na rok  2003

Návrh na změny rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru p. Mikulčíková – je součástí zápisu.

Hlasování o přijetí zprávy:  PRO  8

 

Zpráva o průběhu inventarizace majetku obce

Zprávu o průběhu inventarizace přednesla p. Mikulčíková:

Kaple – p. Vlk, p. Nedbalová, p. Mrázek

Budova OÚ – p. Mikulčíková, p. Kůrová, p. Čáp

Budova pohostinství č. 214 – p. Nedbalová, p. Buráň

Budova MŠ (podrozvahová evidence) – p. Hasíková, p. Štursová

Stavby a chodníky – p. Mikulčíková, p. Kůrová

Sportovní areál – p. Gajdůšek, p. Slováček

Hasičská zbrojnice – p. Nedbalová, p. Boráň

Inventury proběhly ve všech výše uvedených objektech – bez závad. Opotřebované předměty byly navrženy k vyžazení, které bude provedeno účetně i fyzicky do konce měsíce prosince 2003.

Hlasování o přijetí zprávy oprůběhu inventarizce:  PRO  8

 

Zpráva o podaných a připravovaných žádostech o dotace na rok 2004

Zprávu přednesl starosta obce. Byly podány tyto žádosti o dotace:

 • stavba parkoviště u kaple (nutno opravit původní projekt, protože obec odkoupila pozemky za kaplí)
 • letní kulturní areál (byly zaměřeny vytipované parcely, dosud není věc dořešena majetkoprávně) – možnost získání dotace není dost reálná pro velký zájem obcí
 • oprava budovy obecního úřadu (předpokládaná cena 800.000,--, žádost o dotaci ve výši 50% nákladů)

Připravované akce:

 • projekt na obnovu rybníků (do konce roku 2003 bude dodán zadávací i prováděcí projekt včetně zaměření)
 • oprava veřejného osvětlení kolem potoka ke hřbitovu (náklady cca 36.000,--)
 • vymístění autobusových zastávek ze silnic III. třídy (probíhá jednání o odkoupení pozemku na návsi s majiteli  manž. Svitkovými).  

Hlasování o přijetí zprávy opodaných a připravovaných žádostech o dotace: PRO  8

 

Návrh plánu práce zastupitelstva  na rok 2004

Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp – tento návrh je přílohou zápisu.

Hlasování o přijetí zprávy:  PRO  8

 

Návrh rozpočtu na rok 2004

Návrh rozpočtu předložila p. Mikulčíková, předsedkyně finančního výboru. Při sestavování návrhu rozpočtu členové výboru vycházeli ze skutečných příjmů a výdajů k 30.11.2003 a zapracovali do něj do dnešního dne známé příjmy i platby na rok 2004. Na jednání ZO v únoru 2004 bude rozpočet upřesněn o další položky.

Hlasování o schválení návrhu rozpočtu na rok 2004:  PRO   8

  

Různé

a) starosta obce předložil přítomným k projednání žádosti o příspěvek na činnost v roce 2004:

 • TJ SOKOL Prakšice-Pašovice  (navržen příspěvek 20.000,-- Kč na družstvo žáků)
 • CHARITA Uh. Brod  (navržen příspěvek 1.500,-- Kč)
 • Český klub nedoslýchavých HELP Uh. Brod (navržen příspěvek 1.000,-- Kč)

Hlasování:  PRO  8

 

b) komunální odpady v kontejnerech – občané, kteří bydlí v blízkosti pohostinství č. 214, zaslali písemný nesouhlas s umístěním kontejnerů na objemný odpad za touto budovou. Důvodem je obava ze zápachu, množení potkanů a znečištění okolí skládky. Pozemek obce je ohrazený a uzamykatelný, odpady se zde budou ukládat v určené dny a za dohledu odpovědné osoby.         

Hlasování:   PRO  8

 

c) vyhláška o místních poplatcích byla přepracována dle zákona č. 229/2003 Sb.,  upravuje poplatky ze psů, z užívání veřejného prostranství a ze vstupného.

Hlasování:   PRO  8

 

d) starosta předložil ke schválení smlouvu č. PV 56/01/2003 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi vlastníkem – Obcí Pašovice a provozovatelem – SVK a.s. UH.

Hlasování:  PRO  8

 

e) starosta předložil k projednání žádost p. Jana Flekače z Uherského Brodu o výkon funkce odborného lesního hospodáře na lesních pozemcích obce Pašovice. Je držitelem licence pro činnost odborného lesního hospodáře   na základě rozhodnutí MěÚ Uh. Brod. Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a pověřuje starostu ukončit smlouvu s dosavadním správcem a následně uzavřít smlouvu s p. Flekačem (od roku 2004).                            

 

f) Obec Prakšice písemně požádala o doplacení skutečných provozních nákladů na provoz ZŠ Prakšice. Jedná se o částku 500,-- Kč na 1 žáka (počet žáků k 1.10.2003 je 81). Zastupitelstvo schvaluje tuto částku (celkem 40.500,-- Kč) a pověřuje starostu obce sepsáním dodatku smlouvy. Úhrada bude provedena do 31.12.2003. 

Hlasování:  PRO  8

 

g) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na rok 2004 částku 3.000,-- Kč na jednoho žáka, trvale přihlášeného k pobytu v obci Pašovice a vykonávajícího povinnou školní docházku v ZŠ Prakšice. Za jedno dítě, přihlášené k trvalému pobytu   v obci Pašovice, umístěné v MŠ Prakšice, uhradí obec Pašovice částku 1.000,-- Kč v roce 2004. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy na rok 2004 se starostou obce Prakšice. 

Hlasování:  PRO  8

 

h) Ukončení nájemní smlouvy na byt č. p. 128 v obci Pašovice – nájemce p. ing. Horony podal písemnou žádost o ukončení nájmu k 31.12.2003. Nájemce bude písemně obeznámen, že fyzické převzetí bytu proběhne 2.1.2004 – o převzetí bude vyhotoven protokol s uvedenými stavy vodoměru, plynoměru a elektroměru. 

 

Diskuse

J. Gajdůšek navrhl, aby členové Mysliveckého sdružení v zimních měsících seřezali ovocné stromy u hlavní silnice ve směru na Prakšice, které jsou vysazeny na obecních pozemcích a v době sklizně znečišťují komunikace. 

Hlasování:  PRO  8

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesla členka návrhové komise p. Marie Nedbalová.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  8

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp ve 21.20 hod.

  

V Pašovicích  19. 12. 2003