Počasí

Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/12 °C
Pondělí Zataženo 24/14 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/13 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 17.2.2005

Zápis z jednání zastupitelstva obce 17.2.2005

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, Jaroslav Slováček, Dana Kadlčková

Omluveni:

Josef Gajdůšek

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

 

Bod 9. Různé

    • žádost p. M.Šůstka, Pašovice č. 26, o snížení poplatku za likvidaci odpadů
    • projednání a schválení odměn neuvolněným členům ZO

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO:  8      

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Jarmilu Mikulčíkovou.

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Jaroslava Slováčka a Danu Kadlčkovou

Hlasování:  PRO:  8

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   Jitku Hasíkovou a Josefa Vlka

Hlasování:  PRO:  8

    

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO:  8

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 16. 12. 2004 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  8

 

Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2004

Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková.

Daňové příjmy:                    4.612.699,20 Kč

Nedaňové příjmy:                   396.274,49 Kč

Přijaté dotace:                         755.471,-- 

Výdaje celkem:                    5.365.269,50 Kč

Stav ZBÚ:                              2.093.934,30 Kč

Podrobná zpráva je součástí zápisu.

Hlasování o přijetí zprávy o fin.hospodaření za rok 2004:  PRO 8

 

Zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2004

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru Marie Nedbalová.

Členové ZO provedli inventarizaci majetku v průběhu měsíce prosince. Fyzický stav souhlasí se stavem účetním. Podrobná zpráva je součástí zápisu.

V roce 2004 byly vyřazeny opotřebované předměty v celkové hodnotě  23.284,20 Kč.

Hlasování o přijetí zprávy o podaných žádostech:  PRO:  8

 

Úprava rozpočtu na rok 2005

Starosta obce navrhl zvýšit na § 3421, pol. 5137 – vybavení dětského hřiště - schválenou částku 38.000,-- o 12.000,-- Kč. Tato částka bude převedena z § 6171 pol. 5901 – Nespecifikované rezervy

Hlasování o 1. úpravě rozpočtu na rok 2005:  PRO:  8

  

Schválení investičních a neinvestičních akcí narok 2005

V průběhu roku budou zpracovány studie na rekonstrukci kulturního sálu (oprava oken, střechy, venkovní prostory,…)

Bude dokončena stavba parkoviště u kaple – položení povrchu ze zámkové dlažby.

Bude dokončena výsadba zeleně na prostranství u hlavní silnice (provede SOU Uh.Brod).

Rekonstrukce soc.zařízení v kulturním sále a na sportovním areále.

Oprava provozních prostor (kuchyně) v kulturním sále.

Oprava místních komunikací, odpadové vpustě.

Výkupy pozemků.

Nákup prolézaček na dětské hřiště.

Na tyto akce jsou vyčleněny finanční prostředky 1.600.000,-- Kč.

Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2005:  PRO  8

 

Žádosti o dotace

Starosta: v případě, že budou vyhlášeny dotační tituly, bude se žádat o dotace na dostavbu parkoviště, na opravy komunikací a na projekční práce.

Hlasování o schválení žádostí o dotace:  PRO  8

 

Výroční zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za rok 2004

Zprávu o hospodaření přednesl starosta obce.

PO MŠ hospodařila v roce 2004 se ziskem 1.557,40 Kč – podala návrh zřizovateli na převedení celkového hospodářského výsledku do fondu rezerv.

Hlasování o schválení:  PRO  8

 

Různé

Stav místních komunikací – na žádost občanů starosta zjišťoval možnosti umístění retardérů na ulice Záhumní a Podbůdí – náklady na 1 retardér by představovaly asi 25.000,-- Kč a jejich umístění by muselo být schváleno dopravním inspektorátem. Starosta navrhuje umístění dopravních značek, omezujících rychlost na 40 km – schvaluje DI.

Hlasování:  PRO  8

 

Parkování kamionů – bude vydána místní vyhláška, omezující parkování na veřejných prostranstvích.

Hlasování:  PRO  8

 

Územní plán obce – je ve fázi schválení zadání

 

Oslavy k 640. výročí založení obce Pašovice – neděle 8.5.2005: mše v místní kapli, mládež vkrojích, slavnostní oběd v sále. Je podána objednávka na vyšití praporu a na výrobu znaku obce (asi 20.000,-- Kč). Kulturní akce dle termínů.

Hlasování:  PRO   8

 

P.Knapová: do května by se mohla vydat brožura o historii obce, návrh i na CD (grafik pl Chrástek)

Hlasování:  PRO  8

 

P.Knapová:  členové ZO a předsedové zájmových složek v obci v nejkratší době dodají články do prvního čísla letošního Zpravodaje.

 

Starosta:  osloví firmy na zpracování studií na opravu sálu a stavbu rybníka, pak se vybere nejlepší návrh.

Hlasování:  PRO  8

 

J.Mikulčíková:  podala žádost SDH Pašovice na příspěvek 3.000,-- Kč  - hudební produkce na společenském plese dne 15.1.2005.

Hlasování:  PRO  8

 

J. Hasíková, předsedkyně sociální komise, přednesla žádost p. Miloslava Šůstka, Pašovice

č. 26, o snížení poplatku za likvidaci komunálních odpadů v roce 2005 o 310,-- Kč za svého nesv. bratra Josefa Šůstka.

Hlasování:  PRO   8

 

Starosta přednesl žádost o finanční příspěvek na košt slivovice v částce 3.000,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup nádobí (kelímky, tácky z plastu) a ceny do tomboly.

Hlasování:  PRO  8

 

Starosta:  majitelé pozemků musí žádat o provedení pozemkové reformy – přihláška bude vložena do Zpravodaje.

 

Starosta: na provozování letního koupaliště musí obec vyřídit živnostenský list.

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesla  členka návrhové komise p. Jitka Hasíková.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  8

 

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v  20.50 hod.

 

 

 

V Pašovicích  17. 2. 2005