Počasí

Středa Oblačno 28/17 °C
Čtvrtek Oblačno 25/14 °C
Pátek Oblačno až zataženo s trvalým deštěm 29/18 °C
Sobota Oblačno 26/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 12.2.2004

Zápis z jednání zastupitelstva obce 12. 2. 2004

Přítomni:

Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, Dana Kadlčková, Jaroslav Slováček       

 

Omluveni:

ing. Vojtěch Pekař

 

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění – žádný z členů zastupitelstva obce nenavrhl doplnění programu.

Hlasování o přijetí programu jednání: PRO  7       NEHLASOVAL: 1

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Jaroslava Slováčka a Marii Nedbalovou.

Hlasování:  PRO  7     NEHLASOVAL:  1

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   Jitku Hasíkovou a Danu Kadlčkovou.

Hlasování:  PRO  7     NEHLASOVAL:  1

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO  7     NEHLASOVAL:  1

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 18.12. 2003 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  7    NEHLASOVAL:  1

 

Zpráva o finančním hospodaření obce za rok  2003

Zprávu o finančním hospodaření obce přednesla Jitka Hasíková. Obec skončila rok 2003 s přebytkem 1.914.597,33 Kč – finanční prostředky budou použity k rozpočtovému hospodaření obce v roce 2004. Zpráva je součástí zápisu.

Hlasování o přijetí zprávy:  PRO  7     NEHLASOVAL:  1

 

Zpráva o provedené  inventarizaci majetku obce k 31.12.2003

Zprávu o výsledku  inventarizace přednesla p. Hasíková.  Podrobný zápis je součástí inventur.

Při provádění jednotlivých inventur nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem účetním

a skutečným. V průběhu roku byl vyřazen zničený a opotřebovaný majetek v hodnotě 15.370,- Kč

Hlasování o přijetí zprávy o výsledku inventarizce:  PRO  7      NEHLASOVAL:  1

 

Úprava rozpočtu na rok 2004

Starosta podá žádost na KU Zlín do Programu RADNICE o dotaci na opravu budovy obecního úřadu (možno získat až 40% nákladů). Navrhuje snížit rozpočet na této položce

o 100.000,- Kč a tyto použít na vybudování přístřešků k budově kulturního domu (50.000,-),  zvýšit položku na opravy veřejného osvětlení o 20.000,- a částku 30.000,- vyčlenit na nákup dětských průlezek, které by byly umístěny na zelené ploše  před budovou kulturního domu.

Jarmila Mikulčíková sdělila požadavek členů SDH Pašovice, aby se obec podílela na pořádání tradičního fašankového průvodu a uhradila náklady na hudební produkci (zvýšení rozpočtu na § 3399 pol. 5169 o částku 5.000,-)

Josef Gajdůšek požádal o příspěvek na akci „košt slivovice“ – cca 3.000,-.

Starosta navrhl zvýšit částku na kulturní akce v obci (§ 3399 pol. 5169) o 12.000,-

(z původních 13.000,-). O tuto částku sníží položku nespecifikované rezervy

(§ 6171 pol. 5901).

Hlasování o změně rozpočtu:   PRO  8

 

Schválení investičních a neinvestičních akcí  na rok 2004

 

Pro tento rok se počítá s těmito akcemi:

 • oprava budovy obecního úřadu
 • výstavba parkoviště – zpevnění ploch
 • oplocení koupaliště od potoka
 • vybudování dětského hřiště před budovou KD
 • přístřešek nad rampou za budovou KD
 • zastřešení schodiště do KD
 • oprava veřejného osvětlení v uličce ke hřbitovu (kolem potoka)
 • výsadba zeleně u hlavní silnice
 • dokončení projektu rybníka
 • nátěry okapů na koupališti
 • oprava elektroinstalace v bytě č.p. 128
 • nákup počítače do místní knihovny – obec podala žádost o připojení internetu v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) – v případě kladného vyřízení žádosti by VISK 3 garantovala připojení internetu v knihovně 24 hodin denně 3 roky zdarma.

Hlasování o schválení investičních a neinvestičních akcí na rok 2004:   PRO  8

 

Upřesnění žádostí o dotace na rok 2004

Starosta obce podá žádost na KÚ Zlín do Programu RADNICE na opravu budovy obecního úřadu – na kraj se může ročně podat pouze jedna žádost.

Hlasování:  PRO   8

 

Návrh žádostí o dotace na rok 2005

Opravy povrchů místních komunikací, vybudování autobusové zastávky na návsi a vydláždění parkoviště u kaple – žádost na KÚ Zlín

Vybudování rybníka – žádost na Min. zemědělství nebo na Agenturu ochrany přírody

Hlasování:  PRO  8

      

Různé

 

Starosta: 

k 31.12.2003 manželé Horonyovi ukončili nájemní smlouvu na byt č.p. 128. Byt byl v pořádku převzat. Navrhuje provést opravu elektroinstalace, která je v havarijním stavu.

Po dohodě s ředitelkou MŠ p. Štursovou obec vydá veřejnou vyhlášku na pronájem bytu – budou upřednostněny rodiny s dětmi. Výběrem zájemce navrhuje starosta pověřit členky sociální komise.

Hlasování:  PRO  8

 

Starosta:

p. Šůstek, Pašovice č. 26, požádal o snížení poplatku za likvidaci odpadů  v roce 2004 na svého nesv. bratra Josefa Šůstka o 310,-- Kč.

Hlasování o snížení poplatku:  PRO  8

Starosta:

MÚ UB postoupil k projednání obci Pašovice žádost p. Šůstka, Pašovice č. 26, o finanční podporu na péči o jeho nesv.bratra Josefa Šůstka. Jitka Hasíková informovala, že MÚ UB v minulých letech přispíval výše jmenovanému částkou 3.000,- Kč.

Hlasování o fin. podpoře 3.000,-- Kč:  PRO  8

Starosta:

možnost podání nabídek firem na dodávky oprav budovy OÚ a MŠ bude stanovena do 22.2.2004 (do 14.00 hod) – pak členové ZO rozhodnou o dodavatelích.

Hlasování:  PRO  8

p. Nedbalová:

plány práce komisí a výborů jsou zpracovány a založeny ve složkách jednotlivých komisí a výborů.

Starosta:

obec Prakšice požádala o bezplatné převedení části nemovitosti – pozemku p.č. 594 (pozemek je vedený v zjednodušené evidenci pod p.č. 1448/1 v k.ú. Prakšice). Jedná se o pozemek pod vodojemem. Členové ZO schvalují bezplatné převedení ideální poloviny s tím, že náklady s převodem spojené uhradí obec Prakšice.

ZO pověřuje starostu zastupováním obce při jednání v této věci na notářství a podpisem veškerých dokumentů s tímto spojených.

p. Nedbalová:

informovala o dvou telefonních stížnostech p. Flekačové č. 187 a p. Vlčnovského č. 22 na hluk v  kavárně Nikola v nočních hodinách. Těmto občanům doporučila, aby stížnost podali na OÚ Pašovice písemně.   

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesla členka návrhové komise p. Jitka Hasíková.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  8

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp ve 20.50 hod.

   

V Pašovicích  12. 2. 2004