Počasí

Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 8/4 °C
Sobota Zataženo 7/4 °C
Neděle Skoro jasno 8/2 °C
Pondělí Zataženo 8/2 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zpravodaj > Zpravodaj - obsah > Z činnosti výborů a komisí zastupitelstva obce (Z2-2203)

Z činnosti výborů a komisí zastupitelstva obce

Povinnost zastupitelstva obce zřídit samostatně výbor finanční a kontrolní vyplývá z § 117 a 119 zákona o obcích. Starostou obce jsou jmenovány komise stavební, sociální a komise pro školství, kulturu a sport.

 

Finanční výbor – předsedkyně paní Jarmila Mikulčíková

Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce a může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků. Je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky apod. finanční výbor kontroluje dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření, může předkládat v rámci preventivní a průběžné kontroly zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, podílí se na kontrole hospodaření za uplynulý rok a má právo jako jediný výbor na projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok s auditorem dle zákona o auditorech.

Z činnosti za uplynulé období:

  • příprava rozpočtu obce pro rok 2003, předložení ke schválení na jednání zastupitelstva,
  • zpráva o výsledku hospodaření za rok 2002,
  • zpráva o výsledku inventarizace za rok 2002,
  • schválení rozpočtu obce,
  • úprava rozpočtu,
  • jednání ve věci interních záležitostí výboru,
  • kontrola rozpočtu obce,
  • kontrola hospodaření za 1. Pololetí, plnění rozpočtu.

 

Kontrolní výbor – předsedkyně paní Marie Nedbalová

Zastupitelstvu obce přísluší rozhodování a ukládání úkolů a pro kontrolu jejich plnění je zřízen kontrolní výbor. Tento provádí kontrolu dodržování právních předpisů finančním výborem, kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, kontrolu plnění úkolů, které mu uložilo zastupitelstvo obce.

Z činnosti za uplynulé období:

  • kontrola plnění usnesení na zasedání zastupitelstva obce (zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dvě měsíce),
  • kontrola dodržování právních předpisů,
  • kontrola docházky členů na jednání zastupitelstva obce,
  • kontrola dodržování veřejného pořádku
  • kontrola plnění závazků občanů vůči obci (např. úhrada poplatků za svoz komunálního odpadu, úhrada poplatku za psy apod.),
  • kontrola pokladny obecního úřadu.

 

Stavební komise – předseda pan ing. Vojtěch Pekař

Stavební komise podléhá radě obce, ale v našem případě, kdy nemáme radu, je podřízena přímo starostovi obce, který jmenuje předsedu komise. Předseda komise musí splňovat podmínky odborné způsobilosti za podmínek stanovených podle § 113 zákona. Stavební komise je poradním sborem starosty obce. Komise plní potřeby obce v oblasti investičních a neinvestičních akcí, napomáhá řešit spory občanů, týkající se stavebních záležitostí, ve své působnosti rozhoduje ve věci ohlášení staveb drobnějšího rozsahu.

Z činnosti za uplynulé období:

  • schválení investičních akcí na rok 2003 dle schváleného rozpočtu obce a vypsaných dotačních titulů,
  • zpráva o připravenosti investičních akcí na rok 2003 – projektová příprava, investice,
  • upřesnění objemu investičních a neinvestičních akcí dle priorit,
  • projednání sousedského sporu,
  • zkreslení skutečného stavu osvětlení chodníku mezi obcemi Pašovice a Prakšice,
  • projednání žádosti ve věci udržovacích prací,
  • povolení opravy rodinného domku.

 

Komise pro školství, kulturu a sport – předseda pan Jaroslav Slováček

Účelem této komise je rozvíjet, podporovat a pomáhat kulturní oblasti v naší obci. Komise se podílí na uspořádání oslav, setkání se staršími občany naší vesnice, pořádání sportovních a kulturních akcí, spolupráce s místní mateřskou školou.

Z činnosti za uplynulé období:

  • uskutečnění návštěv u příležitosti dovršení 80, 90 a 100 let a významných výročí (zlatá svatba),
  • příprava oslavy u příležitosti Dne matek,
  • sportovní odpoledne u příležitosti Dne dětí,
  • příprava na zahájení a otevření koupaliště,
  • organizace sportovního odpoledne v měsíci srpnu a večerní koupání.

 

Sociální komise – předsedkyně paní Jitka Hasíková

Sociální komise pomáhá občanům při vyřizování jejich sociálních záležitostí, podává informace o možnostech podání žádosti o předčasné starobní a invalidní důchody, o podmínkách příspěvku při péči o osobu blízkou, vyřizování dávek SSP a průkazek pro zdravotně postižené občany.

Z činnosti za uplynulé období:

  • projednání svízelné sociální situace našeho občana,
  • uskutečnění návštěvy v domově důchodců v Nezdenicích,
  • projednání záležitosti ve věci mimořádných výhod v penzionu v Uherském Brodě,
  • projednání interních záležitostí komise,
  • projednání záležitosti ve věci pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi, kdy jeden nebo oba rodiče jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce,
  • projednání žádosti Charity ve věci pomoci sociálně slabým rodinám.

 

Výbory a komise plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Počet členů je vždy lichý. Výbory a komise se schází dle potřeby. Usnesení z jednání podepisuje předseda výboru a je platné tehdy, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina členů.

Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru