Počasí

Neděle Skoro jasno 31/17 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s bouřkami 24/21 °C
Úterý Zataženo 26/19 °C
Středa Oblačno 24/17 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zpravodaj > Zpravodaj 3/2004 > Informace pro vlastníky o pozemkových úpravách 3/04

Informace pro vlastníky o pozemkových úpravách

Pozemkové úpravy (PÚ) se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb. Účelem provádění pozemkových úprav je prostorové a funkční uspořádání pozemků, zabezpečení přístupnosti a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic a tím vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na půdě, uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen, vytvoření podmínek pro ochranu a zúrodnění půdního fondu, zlepšení vodohospodářských poměrů v území, zlepšení životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží rovněž pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Návrh PÚ se zpracovává pro vymezené území, tzv. obvod pozemkové úpravy. Z obvodu PÚ je vyloučeno zastavěné a zastavitelné území obce a velké lesní celky. Na základě obvodu PÚ jsou stanoveni účastníci řízení; jsou to všichni vlastníci pozemků v obvodu pozemkové úpravy a další fyzické a právnické osoby, jejichž práva k pozemkům mohou být řešením pozemkové úpravy dotčena. Účastníkem řízení je i obec, v jejímž územním obvodu se PÚ provádějí, popř. i obce sousedící.

Vlastníci pozemků v obvodu PÚ si na dobu provádění pozemkových úprav volí tzv. sbor zástupců, který spolupracuje s projektanty při zpracovávání návrhu PÚ, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám, spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav, popř. jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění.

Pozemkový úřad na základě výběrového řízení vybírá zpracovatele návrhu pozemkových úprav. Ten v rámci přípravných prací provádí průzkum a vyhodnocení současného stavu území, podrobné zaměření území a obvodu pozemkové úpravy a zpracování vstupních nároků vlastníků pozemků včetně jejich ocenění podle výměry a bonity. V rámci návrhových prací potom zpracovává tzv. plán společných zařízení, tj. základní kostru řešeného území, která zahrnuje cestní síť (včetně mostků, propustků apod.), vodohospodářská opatření (tj. opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, jako např. nádrže, ochranné hráze, suché poldry), protierozní opatření (jako např. meze, příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění), opatření pro ochranu a tvorbu přírody a krajiny a zvýšení její ekologické stability (místní územní systémy ekologické stability, doplnění zeleně apod). Následně je vytvořen návrh nového uspořádání pozemků, který je projednáván se všemi dotčenými vlastníky. Ukončením prací na návrhu pozemkových úprav je vytvoření nové digitální katastrální mapy a její zapsání do katastru nemovitostí.

Pozemkový úřad po zahájení řízení o pozemkových úpravách svolává úvodní jednání, na kterém jsou účastníci řízení a další vlastníci pozemků v předpokládaném obvodu PÚ seznámeni s účelem a formou pozemkových úprav a jsou projednány otázky významné pro řízení. Pozemkový úřad dále zajišťuje komisionelní zjišťování průběhu hranic, vyznačení zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí, odsouhlasuje vstupní nároky vlastníků a plán společných zařízení (předem projednaný v zastupitelstvu obce). Poté pozemkový úřad přistoupí ke schvalovacímu řízení, které spočívá ve vystavení zpracovaného návrhu PÚ k veřejnému nahlédnutí, svolání závěrečného ústního jednání (na němž jsou účastníci řízení seznámeni s návrhem, o němž bude rozhodnuto), vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene, a zavedení nového stavu do katastru nemovitostí. V neposlední řadě pozemkový úřad zabezpečuje vlastní realizaci pozemkových úprav, tj. vytyčení pozemků podle požadavků vlastníků a postupnou výstavbu polních cest, protierozních opatření a dalších společných zařízení.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytyčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů; nepředstavuje tedy pro vlastníky žádné finanční zatížení. Naopak od pozemkové úpravy mohou vlastníci pozemků očekávat například

  • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného zaměření celého řešeného území, odsouhlasení změn druhů pozemků z toho vyplývajících s příslušnými orgány
  • možnost scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků, vyrovnání hranic pozemků
  • přesné určení hranic (a tím i výměry) každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví).

Jak z uvedeného vyplývá, pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Schválený návrh pozemkových úprav je navíc nezbytným podkladem pro žádosti o finanční podporu formou dotace v oblasti zemědělství a ekologie, a to nejen z národních zdrojů, ale také ze strukturálních fondů Evropské unie.

Informace k zahrnutí části k.ú. Pašovice na Moravě do obvodu KPÚ Prakšice

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Uherské Hradiště zahájil veřejnou vyhláškou č.j. PÚ 304/10/2004 ze dne 21.5.2004 řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Prakšice. Zpracovatel navrhl do obvodu této pozemkové úpravy zahrnout pozemky i v navazující části sousedícího katastrálního území Pašovice na Moravě (cca 11,5 ha), a to z důvodu dořešení odtokových poměrů a následné výstavby suché retenční nádrže, která je navržena v územních plánech dotčených obcí na hranici katastrálních území. Návrh rozšíření obvodu o část k.ú. Pašovice na Moravě je pozemkovým úřadem akceptován; obec Pašovice tak bude mít v rámci řízení o pozemkové úpravě stejné postavení jako obec Prakšice, tj. vztahují se na ni příslušná ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Pozemkový úřad zajistí pro obec Pašovice oznámení o zahájení KPÚ v k.ú. Prakšice a rozšíření obvodu o část k.ú. Pašovice na Moravě, včetně grafického vyjádření. Pozemkový úřad upozorňuje obec Prakšice i Pašovice na možnost změny katastrální hranice v místě rozšíření obvodu pozemkové úpravy o část k.ú. Pašovice na Moravě, popř. podle potřeby i jinde, a v případě zájmu (po domluvě obou obcí) na nutnost podnětu ze strany obce a odsouhlasení v zastupitelstvu obce. Zpracovatel poté zajistí potřebné podklady v souladu s požadavky katastrálního úřadu.