Počasí

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 16/14 °C
Středa Zataženo 22/10 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/14 °C
Pátek Oblačno 20/11 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 30.8.2004

Zápis z jednání zastupitelstva obce 30. 8. 2004

 

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, Dana Kadlčková, Jaroslav Slováček, ing. Vojtěch Pekař, Josef  Gajdůšek

                

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

Bod 7. Různé

  • projednání pronájmu a financování provozu v kapli Pašovice  
  • zpráva o hospodaření obce za I. pololetí 2004

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1      

 

 

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Josefa Vlka  a  Vojtěcha Pekaře

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1    

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   Marii Nedbalovou a Jitku Hasíkovou

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1     

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 24. 6. 2004 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  8,   NEHLASOVAL:  1

 

Zpráva o průběhu investičních a neinvestičních akcí

Zprávu přednesl starosta obce J. Čáp  a zhodnotil období od posledního zasedání ZO:

 • budova OÚ – v měsíci červenci 2004 byl v knihovně položen koberec, místnost byla vymalována, opraveny police na knihy, pracovnice Knihovny BBB UH provedly revizi knihovního fondu, knihovna připravena na připojení internetu – knihovnice p. Vlčnovská byla proškolena na PC, projednává se nákup SW krajské knihovny, do konce r.2004 budou nakoupeny knihy v celkové hodnotě 23.000,- Kč. Do kanceláře OÚ byl dodán nábytek, instalován mikrovlnný internet,
 • v budově MŠ  byly odvodněny okapy,
 • v pondělí 30.8.2004 zahájena stavba parkoviště u kaple – letos bude zpevněn povrch a odvedeny srážkové vody, na rok 2005 se počítá s položením zámkové dlažby,
 • provedena rekonstrukce schodiště do kulturního sálu včetně položení dlažby a oprava izolace na balkoně nad pohostinstvím
 • Fr. Horenský podal nabídku na opravu výtahu v pohostinství (havarijní stav) – ZO dnes projedná,
 • Opraveno 90 ks židlí v kulturním sále (nátěr, oprava čalounění) a 10 ks židlí na OÚ (oprava čalounění) – celkem 11.880,-- Kč.

Hlasování o přijetí zprávy o provedených inv. a neinv. akcích: PRO  8,  NEHLASOVAL:  1

 

Změny rozpočtu

Návrh na úpravy rozpočtu přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková. V příjmové části se jedná  o  zapracování dotace na hospodaření v lesích (19.771,-) a zvýšení dotace kraje na přímé vzdělávací výdaje MŠ Pašovice (7.000,-). Tyto příjmy budou zapracovány i do výdajové části. Dále se jedná o úpravu výdajů, které vyplynuly  z dosavadní činnosti – jedná se o přesuny finančních prostředků z jednotlivých §§ a položek – návrh změn rozpočtu je součástí zápisu.

Hlasování o schválení změny rozpočtu:  PRO:  8, NEHLASOVAL:  1

 

Komplexní pozemková úprava

Informaci podal starosta obce: občané obce byli podrobně informováni v posledním vydání obecního zpravodaje, kde byl otištěn článek Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Uherské Hradiště. Obec Pašovice bude zastupovat na veškerých jednáních členka ZO p. Jitka Hasíková. Nejpozději do 15.9.2004 bude na úřední desce zveřejněna vyhláška o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prakšice. Majitelé pozemků budou v průběhu září 2004 vyzvání k jednání. Vyhláška je zpracována a starosta ji předložil k projednání členům ZO.

Hlasování o schválení p. Hasíkové jako zástupce  obce při projednávání komplexní pozemkové úpravy a o schválení vyhlášky:  PRO:  8,  NEHLASOVAL:  1

  

Zpráva o hospodaření PO MŠ Pašovice za I. pol.  2004

Zprávu o hospodaření přednesla ředitelka MŠ p. Renata Štursová. K 30.6.2004 vyčerpáno (z celkové dotace 180.000,- Kč) 80.730,-- Kč. Podrobný rozpis výdajů je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování o přijetí zprávy o hospodaření v MŠ Pašovice:  PRO  8,  NEHLASOVAL:  1

 

Různé

 • oprava výtahu v pohostinství – nabídku podal František Horenský – bude provedena v měsíci září 2004
 • starosta navrhuje provést opravu 25 ks kovových židlí v kavárně, které jsou v dezolátním stavu
 • beseda s důchodci – předseda kulturní komise p. Slováček zajistil cimbálovou hudbu OLŠAVA, v letošním roce akce proběhne v průběhu měsíce listopadu
 • průlezky za OÚ, které byly rozpočtovány na letošní rok: p. Slováček dodá fotografie průlezky, která ale nemá homologaci – starosta zjistí možnosti provedení homologace. Členové ZO rozhodnou o nákupu na dalším jednání ZO
 • Jarmila Mikulčíková přednesla zprávu o hospodaření  obce za 1. pololetí 2004:
  příjmy 3.111.975,06 (59,17 %)
  výdaje 3.073.750,08 (44,72 %)
  zůstatek běžného účtu:  1.721.557,31 Kč. 
  Podrobný rozbor příjmů a výdajů je součástí tohoto zápisu.
 • KAPLE Pašovice – 30.8.2004 proběhlo na OÚ v Pašovicích jednání s děkanem P. Králem. Starosta obce předložil návrh nájemní smlouvy, kterou musí schválit Arcibiskupství Olomouc. Dále starosta předložil doklady za spotřebovanou elektrickou energii za období od 21.9.2002 do 21.6.2004 (celkem 54.177,17 Kč) a za spotřebovanou vodu za období od 27.2.2003 do 25.7.2004  (3.039,60 Kč), které dosud nebyly Farním úřadem Uh. Brod uhrazeny – po uzavření smlouvy bude vystavena faktura. V návrhu smlouvy je uvedeno nájemné 30,-- Kč měsíčně  

Hlasování:   PRO  9

 

Diskuse

Jarmila Mikulčíková upozornila, že na chodníku do Prakšic nesvítí 3 světla – starosta objedná opravu SOFI-ENERGIC do celé obce.

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesla  členka návrhové komise p.Jitka Hasíková.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  9

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v  19.50 hod.

 

 

V Pašovicích  30. 8. 2004