Počasí

Neděle Polojasno 25/17 °C
Pondělí Zataženo 24/16 °C
Úterý Skoro jasno 27/15 °C
Středa Zataženo 28/18 °C

Drobečková navigace

Úvod > Zapis archiv > Zápis z jednání zastupitelstva obce 16.12.2004

Zápis z jednání zastupitelstva obce 16.12.2004

 

Přítomni:

Jaromír Čáp, Jitka Hasíková, Jarmila Mikulčíková, Marie Nedbalová, Josef Vlk, ing. Vojtěch Pekař, Josef  Gajdůšek

Omluveni:

Jaroslav Slováček, Dana Kadlčková

Jednání zastupitelstva obce, konaného v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájil

v 18.30 hod. starosta obce Jaromír Čáp.

 

Předsedající přečetl program jednání a navrhl jeho doplnění:

Bod 9. Různé

 • projednání a schválení dohody o poskytnutí příspěvku na provoz ZŠ Prakšice v roce 2004 
 • projednání žádosti Farního úřadu v Prakšicích o příspěvek na opravu fary
 • informace o výsledku soutěže Zlatá cihla 2004
 • schválení vyhlášky č. 2/2004 o zrušení vyhlášky č. 3/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Pašovice
 • změna rozpočtu na rok 2004

Hlasování o přijetí doplněného programu jednání:   PRO:  7      

Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Kůrovou.

 

Předsedající navrhl jako ověřovatele  zápisu Marii Nedbalovou a Jitku Hasíkovou

Hlasování:  PRO:  7    

 

Předsedající navrhl do návrhové komise   ing. Vojtěcha Pekaře a Josefa Gajdůška

Hlasování:  PRO:  7     

 

Předsedající navrhl otevřít diskusi ke každému projednávanému bodu, o jednotlivých bodech usnesení hlasovat veřejně zdvižením ruky.

Hlasování:  PRO:  7

 

Kontrola plnění usnesení

Zprávu o plnění usnesení z jednání dne 22. 10. 2004 přednesla Marie Nedbalová, předsedkyně kontrolního výboru – zpráva je součástí zápisu.

Všechny ukládající body usnesení byly splněny, úkoly s pozdějším termínem jsou plněny průběžně.

Hlasování o přijetí zprávy o plnění usnesení:  PRO  7

 

Zpráva o průběhu inventarizace obecního majetku

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolního výboru Marie Nedbalová.

V prvním týdnu měsíce prosince proběhly inventury v objektu obecního úřadu, MŠ, kaple, kulturního domu a hasičské zbrojnice. Inventarizační komise neshledala závady. Dokladová inventura bude provedena k 31.12.2004.

Hlasování o přijetí zprávy o inventarizaci majetku: PRO 7

 

Dotace na rok 2005

Zprávu přednesl starosta obce Jaromír Čáp. Byly podány žádosti o dotace nastavbu rybníka a dokončení parkoviště u kaple. V případě, že budou vyhlášeny další dotační tituly, budou podány žádosti o dotace na opravu komunikací, ozelenění obce, zateplení a zastřešení kulturního domu.

Hlasování o přijetí zprávy o podaných žádostech:  PRO:  7

 

Rozpočet na rok 2005

Rozpočet na rok 2005 zpracovaly členky finančního výboru v návaznosti na požadavky jednotlivých komisí a výborů a podle plánovaných investičních akcí na příští rok. V příjmové části se vycházelo ze skutečnosti roku 2004.

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2005:  PRO:  7

  

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 přednesl starosta obce Jaromír Čáp. Jsou zde stanoveny termíny všech zasedání zastupitelstva včetně hlavních bodů programu, které se budou aktuálně doplňovat. Plán práce je součástí tohoto zápisu.

Hlasování o schválení plánu práce na rok 2005:  PRO  7

 

Vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhlášku zpracoval starosta obce – vycházel ze skutečných nákladů roku 2003. Poplatek za 1 osobu, přihlášenou v obci k trvalému pobytu, činí 310,-- Kč, poplatek za jeden rekreační objekt činí 310,-- Kč, nájem plechové poplenice je 130,-- Kč, nájem plastové poplenice o objemu 240 l činí 260,-- Kč.

Hlasování o schválení vyhlášky č. 1/2004:  PRO  7

 

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Starosta seznámil přítomné s obsahem směrnice o oběhu účetních dokladů.

Hlasování o schválení:  PRO  7

 

Různé

Kulturní akce 2004:  uskuteční se vánoční koncert sboru Dvořák, koledování u vánočního stromu a společné vítání Nového roku za obecním úřadem

 

Kulturní akce 2005:  k výročí 640 let od založení obce se budou světit obecní znaky (prapor) a po celý rok budou probíhat vobci kulturní a sportovní akce – návrh činnosti je součástí tohoto zápisu

Hlasování:   PRO  7

 

Starosta seznámil  přítomné s nařízením vlády č. 591/2004 Sb.,  o poskytnutí další odměny pro neuvolněné členy ZO. Předsedkyně finančního výboru navrhuje vyplatit 25% měsíční odměny.

Hlasování:  PRO  7

 

Spolufinancování DPS v Nedachlebicích – obce, sloučené v Regionu Za Moravů, vytipovaly jako vhodný objekt pro vybudování domu s pečovatelskou službou bývalou budovy základní školy v Nedachlebicích. Obec, která se bude podílet na financování stavby, bude mít rezervovaný určitý počet míst pro své občany.Předpokládané náklady na výstavbu jsou 2,5 mil. Kč, předpokládaný příspěvek každé obce je 50,-- Kč na 1 občana (pro Pašovice to představuje částku asi 36.000,-- Kč). Členové ZO navrhují se do této akce zapojit.

Hlasování:  PRO  7

 

Příspěvek na úhradu provozních nákladů v ZŠ a MŠ Prakšice v roce 2005 – návrh smlouvy stanoví za 1 dítě, umístěné v MŠ Prakšice, roční poplatek 1.000,-- Kč, příspěvek na 1 žáka v ZŠ Prakšice 3.000,-- Kč.

Hlasování:   PRO  7

 

Žádost Farního úřadu v Prakšicích o finanční příspěvek na opravu fary v Prakšicích – místostarosta navrhuje přesunout tento bod na jednání v červnu 2005 – stanoví se částka podle toho, jak bude plněn rozpočet obce.

Hlasování:  PRO  7

 

Vyhláška č. 2/2004 o zrušení vyhlášky č. 3/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Pašovice. Od příštího roku bude tento poplatek vybírat MŠ Pašovice a ředitelka si bude sama určovat částku.

Hlasování:  PRO  7

 

Soutěž Zlatá cihla 2004 – obec Pašovice se zúčastnila se stavbou kaple a obdržela spolu s dalšími 20 obcemi Čestné uznání.

 

Změna rozpočtu na rok 2004 – návrh přednesla předsedkyně finančního výboru Jarmila Mikulčíková – jedná se o zapracování dotací od krajského úřadu na vybavení hasičského sboru, na provoz MŠ Pašovice, úhrada daně z převodu nemovitosti.

Hlasování:  PRO  7

 

Starosta upozornil, že od roku 2006 bude každá obec povinna zřídit sběrný dvůr na tříděný odpad.

 

Předsedkyně kontrolního výboru p. Nedbalová seznámila přítomné s výsledkem kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci MŠ Pašovice, kterou vykonala s pracovnicí OÚ Pašovice Janou Kůrovou dne 13.12.2004 za účasti ředitelky R. Štursové a účetní PO MŠ

p. Šnajdarové. Kontrolou dokladů nebylo zjištěno neoprávněné ani neoprávněné čerpání finančních prostředků, poskytnutých na krytí provozních nákladů zřizovatelem.

 

Diskuse

 • p. Emilie Daňková, Pašovice č. 194 a Lenka Lukašíková, Pašovice č. 241, podaly dotaz, kdy bude v ulici na Záhumní, kde stojí jejich rodinné domky, provedena stavba vodovodu. Občané této ulice se již několik let potýkají s nedostatkem vody v jejich studních a mají zájem o připojení na veřejný vodovod. Starosta a předseda stavební komise přislíbil situaci řešit.
 • p. Boráň, Pašovice č. 186  vznesl dotaz, zda by bylo možno postavit další rodinný dům v zahradě domu č. 186. Starosta sdělil, že pozemek je v zástavbové části obce a v případě zájmu o stavbu by proběhlo sloučené stavební řízení bez nutnosti změny územního plánu.
 • p. Vlčnovský, Pašovice č. 22, podal ústní stížnost na výtržnosti v kavárně kulturního domu, které se zde odehrávají každý víkend. Požadoval zjednání pořádku a zavedení rozumné zavírací doby.  Starosta odpověděl, že toto není v jeho kompetenci a případné stížnosti řeší přestupková komise Městského úřadu v Uherském Brodě.
  p. Vlčnovský si stěžoval na neúnosný hluk a nepořádek v případě pořádání silvestrovských oslav. Jeho dům stojí vedle kulturního domu na návsi a světlice mu ničí fasádu.
  Starosta uvedl, že po Silvestru se prostranství za OÚ uklízí a jedná se o krátkodobou záležitost, která se koná jednou za rok.

 

Usnesení

Návrh usnesení přednesl  člen návrhové komise p. Josef Gajdůšek.

Hlasování o přijetí usnesení:  PRO  7

 

Jednání zastupitelstva obce ukončil starosta Jaromír Čáp v  20.15 hod.

 

 

 

V Pašovicích  16. 12. 2004

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Návštěvnost stránek

470161