Počasí

Pondělí Zataženo 4/3 °C
Úterý Zataženo 6/2 °C
Středa Skoro jasno 3/0 °C
Čtvrtek Zataženo 6/3 °C

Drobečková navigace

Úvod > Vyhláška č. 1/2003

Vyhláška č. 1/2003


Obecně závazná vyhláška obce Pašovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Pašovice vydává dne 12. 12. 2002 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad v Pašovicích (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve  věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 


Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 310,- Kč a je tvořena

a) z částky 64,- Kč za kalendářní rok – jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
b) z částky 246,- Kč za kalendářní rok.

Skutečné náklady v roce 2002 činily 252.640,10 Kč a byly rozúčtovány takto:

 1. poplatek za uložení odpadu                                             37.736,00
 2. manipulační poplatek                                                      89.434,70
 3. uložení směsného komunálního odpadu                            62.219,10
 4. rekultivační rezerva                                                          13.826,40
 5. odvoz odpadu ramenovým nakladačem – km                     10.857,00
 6. výkon RN na místě                                                            6.184,50
 7. uložení odpadu z van   (31 svozů)                                     26.933,10
 8. rekultivační rezerva                                                            5.449,30

Počet obyvatel k 1.1.2002:  714.
 

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 4

Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří se prokazatelně celoročně zdržují mimo území obce nebo státu.
 2. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2004.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku tento poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 9

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 10

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Čl. 11

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12.2002 se zrušuje.

 


Čl. 12

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.

 

Starosta obce

Jaromír Čáp v. r.

 

Místostarosta

Josef Gajdůšek v. r.

 

     

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

11. 12. Dana

Zítra: Simona

Návštěvnost stránek

227325