Počasí

Pondělí Zataženo 4/3 °C
Úterý Zataženo 6/2 °C
Středa Skoro jasno 3/0 °C
Čtvrtek Zataženo 6/3 °C

Drobečková navigace

Úvod > vyhláška č. 1/2001

Zastupitelstvo obce Pašovice se usneslo na svém zasedání dne 4. 12.2001 vydat podle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") a § 10 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích") a v souladu s ust. § 12 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Působnost obecně závazné vyhlášky

 1. Tato obecně závazná vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, vznikajícím na katastrálním obce Pašovice.
 2. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

 

ČI. 1
Obecné povinnosti
 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
 2. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.
 3. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných výrobků.
 4. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
 5. Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plánem odpadového hospodářství.
 6. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo jeho prováděcím právním předpisům.
 7. Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
 8. Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
 9. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
 10. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
 
ČI. 2
Základní pojmy

a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

b) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná q bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama.

c) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písmo a) zákona o odpadech neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.

d) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

e) Nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.

f) Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

g) Odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvalé uloženy, a kontrola těchto činností.

h) Nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění,

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. i) Zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. j) Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích  prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

k) Skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

l) Skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

m) Sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

n) Výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

o) Upravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za-účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností.

p) Využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech.

q) Materiálovým využitím odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

r) Energetickým využitím odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.

s) Odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.

 t) Původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

u) Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto  zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 
ČI. 3
Nakládání s komunálním odpadem
 1. Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady,
b) mobilní kontejnery na velkoobjemový odpad - jsou umístěny na stanovišti u hřbitova (1 ks) a na stanovišti u farmy zemědělského družstva v Pašovicích - slouží k ukládání  velkoobjemového odpadu z domácností,

c) kontejnery (např. zvony, plastové nádoby nebo kovové kontejnery) na tříděný odpad­ sklo, PET lahve (do doby zajištění plného sběru vytřídění umělých hmot),

d) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu -lze odložit následující odpady: např. obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, televizory. Sběr nebezpečného odpadu zajistí firma RUMPOLD UHB 1-2x ročně v prostoru za budovou obecního úřadu v Pašovicích.

e) kontejnery na monočlánky v prodejně JEDNOT A SD Pašovice,

f) sběr vyřazených léků ve výdejně léčiv v Pašovicích. Do nádob a zařízení uvedených pod bodem 1 písmo a), b), c), nepatří aje zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod bodem písmo d) a f).

2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto obecně závaznou vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí .

 

ČI. 4

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby - RUMPOLD UHB, s.r.o., které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Prakšická. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky popř. jiným způsobem.

 

ČI. 5
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.

 

ČI. 6
Povinnosti oprávněné osoby
 1. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (1x za 14 dní po celý rok). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
 2. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně  po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
 3. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami  dohodnuté místo.
 4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

 

ČI. 7
Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Poplatek za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena zastupitelstvem obce Pašovice. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systému obce, platí poplatek sjednaný v dohodě s obcí podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech.

 

ČI. 8
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí stavební komise při OÚ Pašovice.

 

ČI. 9
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 4 ze dne 17.12.2001.

 

ČI. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.

Starosta obce: Jaromír Čáp

Místostarosta:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

11. 12. Dana

Zítra: Simona

Návštěvnost stránek

227325