Počasí

Středa Jasno 4/-1 °C
Čtvrtek Oblačno 6/3 °C
Pátek Jasno 4/1 °C
Sobota Oblačno 4/0 °C

Drobečková navigace

Úvod > vyhláška č. 1/1999

Vyhláška č. 1/1999

o čistotě a pořádku na území obce Pašovice

 

Udržování čistoty a pořádku v Pašovicích je společnou zá­ležitostí všech obyvatel i návštěvníků obce, zejména všech právnických a fyzických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost, jakožto i různých zařízení a organizací.

 

Článek 1
Udržování čistoty veřejných prostranství
 1. Za veřejná prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, odpovídají­címu jejich určení. Jsou to zejména obecní komunikace, náves, hřbitov, chodníky, silnice, mosty, schody, dětská hřiště, au­tobusové čekárny, veřejné sady a parky. Ve sporných případech, o skutečnosti, zda se jedná o veřejné prostranství, rozhodne obecní úřad.
 2. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, jakožto i zlepšení vz­hledu obce je zakázáno tato veřejná prostranství jakýmkoliv způsobem znečišťovat nebo poškozovat. Zejména je zakázáno:
  • odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel, ovoce a jiné odpadky
  • znečišťovat veřejná prostranství splaškovými nebo jinými znečišťujícími tekutinami
  • znečišťovat chodníky a obecní komunikace pliváním a nedo­palky cigaret
  • vyklepávat nebo kartáčovat z balkonů a oken obrácených do ulic šatstvo nebo jiné předměty
  • nechat volně pobíhat psy nebo jiná zvířata, která by mohla  veřejné prostranství znečišťovat
  • znečišťovat a poškozovat čekárny autobusové dopravy, odstav­né pruhy a plochy, dětská hřiště a jejich vybavení, oploce­ní a fasády domů
  • poškozovat okrasné záhony, stromy a keře, svévolně přemisťo­vat lavičky, popelnice a odpadkové koše nebo tyto předměty jakýmkoliv způsobem poškozovat.

 

Článek 2
Zvláštní užívání veřejného prostranství
 1. Používat veřejného prostranství nad míru obvyklou nebo k ji­nému účelu, než pro který je určena, lze pouze na základě povolení, vydaného Obecním úřadem v Pašovicích.
 2. Za zvláštní způsob užívání veřejného prostranství je uživatel povinen zaplatit poplatek dle vyhlášky o místních poplatcích, vydané Obecním úřadem v Pašovicích.
 3. Každý, komu bylo povoleno zvláštní užívání veřejného pro­stranství, je povinen:
 • používat veřejného prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému původnímu účelu
 • zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení - zabránit tomu, aby docházelo k znečišťování okolí, odstra­ňovat případné znečištění, které vzniklo v souvislosti se zvláštním užíváním veřejného prostranství
 • zabezpečit nerušený přístup ke kanalizačním vpustím, uzá­věrům plynu, vody a jiným technickým zařízením
 • provést vhodná opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních uživatelů veřejného prostoru, jakožto i účastníků silničního provozu
 • používat výhradně pouze prostoru, který byl k takovému zvláštnímu užívání vymezen a dodržovat všechny podmínky, stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve­řejného prostranství.
 • Zvláštní užívání veřejného prostranství k uskladnění mate­riálu lze povolit pouze v případě, nelze-li k tomuto účelu použít jiných prostor, například dvorů, zahrad apod.
 •  

  Článek 3
  Podmínky pro některé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství
  1. Sypké materiály a malta musí být na veřejných prostranstvích skladovány v přepravních nebo skladovacích bednách nebo ohra­zeny bedněním anebo zajištěny jiným způsobem tak, aby nemohly být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem po okolí.
  2. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební hmoty a jiný materiál přivezeny bezprostředně před jejich zpraco­váním, stavební suť musí být v těchto případech denně odvá­žena. Po skončení stavebních prací jsou právnické a fyzické osoby povinny prostranství uklidit, pokropit a zamést.
  3. Provozovatelé stánků jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich bezprostřední blízkosti. Musí si proto opatřit do­statečné množství košů pro odpadky a použité obaly, pečovat o jejich řádný stav a jejich pravidelné vyprazdňování.
  4. Vylepování plakátů nebo propagačního materiálu může být pro­váděno pouze na plochách a tabulích k tomuto účelu vyhraze­ných. Každé jiné vylepení plakátu nebo propagačního materiálu je nutno předem projednat s Obecním úřadem v Pašovicích, kte­rý vydá potřebné povolení.

   

  Článek 4
  Čištění chodníků
  1. Za chodník se považuje podle této vyhlášky cesta, upravená pro pěší chůzi, dále schody, jakož i pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m, přiléhající k nemovitosti a potřebný k bezpeč­né chůzi v těch místech, kde chodník není zřízen. Chodníkem se rozumí též cesta pro pěší, pokud byla schválena jako ve­řejná.
  2. Vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v souvisle zastavěné části obce, musí být zajištěno, aby přilehlý chodník byl řádně a včas čištěn a při náledí posypáván k zajištění bezpečné chůze. V některých odůvodněných případech bude povolena vý­jimka a vymezené komunikace budou svěřeny přímo do správy obce.
  3. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku, sloužící k jiným účelům než ko­munikačním, je však součástí komunikace. Nerozhoduje také, je-li takovým pruhem pozemku rozdělen i samotný chodník. Jestliže je komunikace v celé šíři upravena jako chodník (schody), je každý vlastník nebo uživatel přilehlé nemovi­tosti povinen ji čistit do poloviny její šíře.
  4. Čištěním chodníků se rozumí zametání, kropení, odstraňování bláta, odpadků a jiných nečistot, odklízení sněhu a posypá­vání chodníků k zajištění bezpečné chůze.
  5. Čistota chodníků musí být zabezpečena od 6.00 do 22.00 hod.
  6. Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpadky. Sníh se ponechává na okrajích chodníků, při kraji vozovky v hromadách. při tom je nutno dbát, aby nebyly za­taraseny přechody přes komunikace, přechody a vjezdy do bu­dov, plochy potřebné k nakládání a skládání zboží a přístupy k technickým zařízením. Shrnovat sníh a smetky do vozovky je zakázáno.

   

  Článek 5
  Sáňkování

  Sáňkování je povoleno pouze na prostranstvích k tomu určených.

   

  Článek 6
  Účelové komunikace
  1. Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých objektů a nemovitostí sloužících k podnikání s ostatními pozemními komunikacemi.
  2. O údržbu a čistotu těchto účelových komunikací pečuje organizace, které účelová komunikace slouží.

   

  Článek 7
  Provádění výkopových prací na komunikacích a veřejných prostranstvích
  1. Všechny právnické a fyzické osoby, provádějící výkopové prá­ce na veřejných prostranstvích a místních komunikacích, musí ukončit tyto práce v termínech a za podmínek, jak je stano­vil v povolení Obecní úřad v Pašovicích.
  2. Po skončení výkopových prací musí být komunikace nebo veřejné prostranství neprodleně navráceny do původního stavu a bez­vadným způsobem upraven jejich povrch. Poruchy na povrchu ko­munikace, vzniklé výkopovými pracemi, i když se projeví doda­tečně v době 18-ti měsíců po skončení výkopových prací, jsou povinny fyzické a právnické osoby, které takovéto práce vyko­návaly na vlastní náklady řádně a bezodkladně opravit.

   

  Článek 8
  Podmínky pro jízdu vozidel
  1. V obci je zakázána jízda vozidel, která jsou znečištěna a vozidel, která sama nebo svým nákladem vozovky a veřejná prostranství znečišťují.
  2. Je zakázáno parkovat vozidla na upravených veřejných prostran­stvích, veřejné zeleni, chodnících a místních komunikacích. Rovněž tak jízda přes veřejnou zeleň nebo chodník je zakázána.

   

  Článek 9
  Udržování čistoty vodních toků a nádrží
  1. Do koryt a nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, jakož i ukládat na březích vodních toků, nádrží a na místech, z nichž by mohly být splaveny, předměty a látky, které by mohly způsobit závady ze zdravotního nebo bezpečnostního hlediska.
  2. Je zakázáno vylévat nebo vypouštět do vody tekutiny závadné z hlediska zdravotního nebo bezpečnostního, především zbytky olejů, tekutých pohonných hmot, látek, žíravin a jiných.
  3. Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů v blízkosti vodních toků nebo na místech, ze kterých by pohonné hmoty nebo mazadla mohly ohrozit nezávadnost povrchových nebo pod­zemních vod, je zakázáno.

   

  Článek 10
  Závěrečná ustanovení
  1. Porušení této vyhlášky bude stíháno dle ust. § 48, zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcíCh, nebo dle ust. § 50, zákona č. 367/1990 Sb. o obcích.
  2. Orgány obce mohou za porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky uložit pokutu v blokovém řízení do výše 500,-- Kč.

   

  Článek 11

   Tato vyhláška nabývá účinnosti 5-tým dnem po vyhlášení a je platná na území obce Pašovice.

   

  V Pašovicích, 1. 11. 1999

  starosta obce Pašovice: Jaromír Čáp

  zástupce starosty obce Pašovice

  Stránky zdarma

  Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

  Registrujte se zde

  13. 12. Lucie

  Zítra: Lýdie

  Návštěvnost stránek

  227436