Počasí

Pondělí Zataženo 4/3 °C
Úterý Zataženo 6/2 °C
Středa Skoro jasno 3/0 °C
Čtvrtek Zataženo 6/3 °C

Drobečková navigace

Úvod > vyhláška č. 2/95

Vyhláška č. 2/1995

Vyhláška obce Pašovice o místních poplatcích

 

Obecní zastupitelstvo v Pašovicích se podle § 36 písmo b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších před­pisů usneslo vydat podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona o obcích tuto obecně zá­vaznou vyhlášku.

 

Základní ustanovení  

čl. 1

Obecní úřad v Pašovicích vybírá tyto poplatky:

a) poplatky ze psů

b) poplatky za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

 

čl. 2

Správu poplatků, uvedených v čl. 1 této vyhlášky, vykonává zdejší obecní úřad a při řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve zně­ní pozdějšíCh předpisů.

 

čl. 3

Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce, a to ze psů starších 6 měsíců.

 

čl. 4

Sazby poplatků činí ročně:

 • základní sazba za prvního psa 50,-- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí poplatek 25,-- Kč.

 

čl. 5

 1. od poplatku jsou osvobozeni psi:
  a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P
  b) sloužící Policii a speciálně cvičení záchranáři a lo­večtí psi, pokud mají příslušné osvědčení.
 2. Nárok na osvobození od poplatků ze psů je vlastník povinen prokázat do 15 dnů ode dne vzniku poplat. povinnosti.
 3. Osvobození od poplatků ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

čl. 15

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.
 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství a veřejná zeleň a další prostory, přístupné každému bez omezení.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení ce­lého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. Poplatek se vybírá počínaje datem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplat­ku, že užívání veřejného prostranství skončilo a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

čl. 16

Sazby poplatků činí:

 1. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních za­řízení za m a den 2, -- Kč.
 2. Za krátkodobé použití veřejného prostranství k prodejním  účelům paušální poplatek 50,-- Kč.
 3. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně za 1 m 100,-- Kč.
 4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně 300,-- Kč.
 5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za 1 den 1.000,-- Kč.
 6. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu denně za 1 m2,-- Kč.
 7. Za použití veřejného prostran2tví na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny, za 1 m a den 20,-- Kč.

 

čl. 17

Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

 

čl. 18

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo ná­zev právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 19

 1. při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jedno­rázového využití veřejného prostranství je poplatek splat­ný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
 2. Za krátkodobé použití veřejného prostranství k prodejním účelům paušální poplatek 50,-- Kč.
 3. Za použití veřejného prostranství2k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně za 1 m 100,-- Kč.
 4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně 300,-- Kč.
 5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za 1 den 1.000,-- Kč.
 6. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu denně za 1 m 2,-- Kč.
 7. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny, za 1 m a den 20,-- Kč.

 

čl. 17

Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

 

čl. 18

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo ná­zev právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

čl. 19

 1.  při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jedno­rázového využití veřejného prostranství je poplatek splat­ný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
 2. V ostatních případech je splatný do l5-ti dnů ode dne do­ručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet správce po­platku.

 Poplatek ze vstupného

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,  sportovní, prodejní akce a akce podobného charakteru.
 2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořá­dají, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

 

čl. 20 

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a ve­řejně prospěšné účely

b) sportovní akce pořádané místní TJ SOKOL.

 

čl. 21

Sazba poplatků ze vstupného činí:

a) 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru, např. tanečních zábav, estrádních pořadů spojených s tancem, koncertů dechové hudby a taneč­ní hudby.

b) Paušální částku 5 % za akce, pořádané místními společenskými  organizacemi

 

čl. 22

Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení místního poplat­ku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo. IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podni­katelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. '

 

čl. 23

 Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek plateb­ním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) po­platky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvlášt­ním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení % 37 a % 37a zákona č. 337/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 24

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

čl. 25

 

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) po­vinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vy­měření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
 3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o po­platku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

 

čl. 26

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1.7.1994 se použijí předpisy platné před účinností této vyhlášky.

 

čl. 27

Ruší se vyhláška o místních poplatcích Č. 1 ze dne 26. 3. 1991.

 

čl. 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

 

starosta obce

zástupce starosty obce

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde

11. 12. Dana

Zítra: Simona

Návštěvnost stránek

227325