Program

 

Mateřská škola

Pašovice 128 
Tel.: 572 672 323
Mateřská škola je dětem k dispozici
od pondělí do pátku od 6,30 hod. do 16,00 hod.

O děti se vzorně starají:

Renata Štursová - paní ředitelka
Renata Bartková - paní učitelka
Stanislava Gajdůšková - paní kuchařka a školnice
Školné se vybírá přímo v Mateřské škole.
 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI ROKU 2015

Mateřská škola Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 

Stanovení podmínek pro podání žádosti přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015

směrnice 3/15

Ředitelka mateřské školy Pašovice Renata Štursová stanovuje v souladu s § 34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015 – 2016. Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let se zkušební dobou tří měsíců. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy.

Ustanovení § 34 odst.5 školského zákona stanovuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené §50zákona č.258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dítě může být přijato pouze, když se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Informace o zápisu budou zveřejněny na vchodových dveřích MŠ, vyhlášeny místním rozhlasem, na internetu ( stránky obce).

Místo vyzvednutí žádosti MŠ Pašovice u ředitelky školy

Termín: 16 – 19 března v mateřské škole.

Zápis bude ve čtvrtek 9.dubna 2015 od 9.00 do 12.00h. Rodiče se k zápisu dostaví s vyplněnou a od lékaře potvrzenou žádostí o přijetí.

Děti budou přijímány dle kritérií MŠ ( viz příloha).

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo / číslo jednací. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na internetu a v budově MŠ nejpozději od 23.dubna 2015 po dobu 15 dnů.

 

Mateřská škola Pašovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU   VZDĚLÁVÁNÍ                             V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dodatek směrnice3/15

Ředitelka Mateřské školy v Pašovicích stanovuje následující  kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, ( § 34 zákona č 561/2004Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ,ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Děti v posledním roce před povinnou školní docházkou
  2. Děti s trvalým pobytem v Pašovicích                                                                           
  3. Sourozenci dětí , které již MŠ navštěvují
  4. Děti starší 3 let

 

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude pro ředitelku mateřské školy rozhodující důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí  1-4.

 

Je třeba aby děti byly samostatné / používání WC, nají se lžící, umí slovně vyjádřit své potřeby, umí se částečně samostatně obléci.Věk dítěte od 3 let výjimečně mladší, po dohodě s ředitelkou školy,

 

Platnost výše uvedených kritérií od  10.3.2015

                                                                                         -------------------------

                                                                                         Renata Štursová

                                                                                         ředitelka MŠ Pašovice

 

 

Prezentace Mateřské školy
 
Mateřská škola se nachází při hlavní cestě v obci Pašovice. Budova byla postavena před více než 100 lety. Od roku 1962 slouží jako mateřská škola.

Budova je přízemní, má velkou třídu, samostatnou lehárnu kde děti odpočívají, a která také slouží k pohybovým hrám dětí. Samostatná jídelna je velkým přínosem pro výchovu dětí. Děti si zde samy chystají tácky na svačinku, použité nádobí odnáší na určené místo, samy se učí posuzovat množství stravy, které sní a domluví se o větší či menší porci. Jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnost za svá rozhodnutí. Součástí školy je i prostorná šatna, kancelář ředitelky školy, výdejna stravy a sociální zařízení.

Mateřská škola je jednotřídní. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013-2014 je 23.

Třída je vybavena novým nábytkem (2008) po celé ploše je nový koberec (2011), skříňky jsou v přiměřené výšce, takže děti mají veškeré hračky, didaktické pomůcky i výtvarný materiál v dostupné výšce. Třída je herně členěná na část pro stolní hry a činnosti, čtenářský koutek.

Multifunkční stůl se stavebnicemi (lego, seva, ..)

A také je zde dostatečně velký prostor pro hry na koberci.

Hračky a didaktické pomůcky jsou každý rok průběžně doplňovány.

Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin formou pitného režimu. Samy si nalévají z džbánku, mladším dětem nalévá paní učitelka nebo starší kamarád.

Lehárna slouží k odpočinku všech dětí. Povinný odpočinek pro všechny děti je 30minut. Děti, které neusnou odcházejí do třídy, kde mají připravené tiché činnosti ( kreslení, knihy, společenské hry, pracovní listy...)

K mateřské škole patří školní dvůr a zahrada.

Na zahradě byly původní hrací prvky pro nevyhovující stav odstraněny a jsou postupně nahrazovány novými. V současné době je zde nová věž se skluzavkou, dvě hopsala, houpačky, nově opravené pískoviště, a krásně zrekonstruovaný pavilon, sloužící pro hry i za nepříznivého počasí.

V roce 2012 byla provedena úprava před budovou školy, kde byl vybudován odstavný pruh pro potřeby rodičů a návštěvníků školy, dále byl upraven vchod do budovy, který je nyní i bezbariérový a hlavně bezpečný.

Kapacita mateřské školy je 28 dětí. Děti jsou přijímány podle daných kritérií pro příslušný školní rok. Vzhledem k tomu, že škola je přízemní a je v ní minimální počet schodů, dostatečně velké prostory, samostatná jídelna, šatna lehárna je možné po dohodě přijímat i děti mladší tří let. Tyto děti však musí být dostatečně samostatné: bez plen, najíst se lžící, domluvit se slovně.

Co naše škola nabízí:

* Předškolní vzdělávání dětí

* Předplaveckou výuku

* Logopedickou prevenci

* Ekologické aktivity

* Návštěvní čtvrtky pro rodiče s dětmi, které budou navštěvovat MŠ

Spolupracujeme se zřizovatelem školy.

Spolupracujeme s SPC Uherské Hradiště ( pravidelné návštěvy logopedické pracovnice na MŠ, konzultace s rodiči). Dále spolupracujeme s PPP v Uherském Brodě. S místními dobrovolnými hasiči se děti seznamují nejen s jejich technickým vybavením, ale hlavně jejich prací, seznamují se, se zásadami první pomoci, účastní se soutěží.

Dále spolupracujeme s Mateřskou a Základní školou v Prakšicích (společné návštěvy divadelních představení, společná předplavecká výuka, vzájemné poznávací návštěvy školy i školky.

Sponzorské dary od České zbrojovky Uherský Brod a hlavně od rodičů pořádajících „Den dětí“ slouží k bohatšímu vybavení školy didaktickými pomůckami a hračkami.

O děti se starají: ředitelka: Renata Štursová

učitelka: Renata Bartková

provozní: Stanislava Gajdůšková

 Výměna oken v MŠ Pašovice – dotace Zlínského kraje schválena

Současná dřevěná zdvojená okna byla instalována v roce 1962 a po 49 letech se nachází v havarijním stavu. Křídla i rámy jsou v oblasti spojů a kování seschlé a vyhnilé, při otevírání dochází k ohrožení dětí možným vypadnutím okenních křídel a rámů. Z tohoto důvodu jsou některá okna sešroubována tak, že je není možné otevřít vůbec - jelikož se jedná o okna zdvojená, nelze čistit jejich vnitřní ani venkovní části. Tato nevyhovující okna budou nahrazena plastovými okny stejných rozměrů i tvarů. Zajistíme tím bezpečný provoz v prostorách mateřské školy a také nemalé úspory energie.
Obec Pašovice požádala o dotaci Zlínský kraj. Ten naší žádosti vyhověl a přislíbil dotaci ve výši 50 % prokazatelných nákladů, což představuje částku 117 tisíc korun.
Zakázka byla zadána firmě UH-ATHOS, s.r.o. Uherské Hradiště. Dodavatel zahájil práce 11.7.2011, tedy v době letních prázdnin, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz školy.
Výměna oken v MŠ Pašovice – dotace Zlínského kraje schválena
Současná dřevěná zdvojená okna byla instalována v roce 1962 a po 49 letech se nachází v havarijním stavu. Křídla i rámy jsou v oblasti spojů a kování seschlé a vyhnilé, při otevírání dochází k ohrožení dětí možným vypadnutím okenních křídel a rámů. Z tohoto důvodu jsou některá okna sešroubována tak, že je není možné otevřít vůbec - jelikož se jedná o okna zdvojená, nelze čistit jejich vnitřní ani venkovní části. Tato nevyhovující okna budou nahrazena plastovými okny stejných rozměrů i tvarů. Zajistíme tím bezpečný provoz v prostorách mateřské školy a také nemalé úspory energie.
Obec Pašovice požádala o dotaci Zlínský kraj. Ten naší žádosti vyhověl a přislíbil dotaci ve výši 50 % prokazatelných nákladů, což představuje částku 117 tisíc korun.
Zakázka byla zadána firmě UH-ATHOS, s.r.o. Uherské Hradiště. Dodavatel zahájil práce 11.7.2011, tedy v době letních prázdnin, aby byl v co nejmenší míře omezen provoz školy.
 
 
O Mateřské škole se dočtete i ve Zpravodaji obce Pašovice
2008
2005
2004
2003

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.pasovice.cz

Registrujte se zde